Warunki techniczne a świadectwa energetyczne

Poniższy artykuł dotyczy tylko świadectw charakterystyki energetycznych  a nie charakterystyki energetycznej ( do pozwolenia na budowę), ponieważ w przypadku charakterystyki energetycznej sytuacja jest jasna i nie wymaga omówienia.

Od dnia 3 października 2014 roku należy wykonywać obliczenia wskaźnika energii pierwotnej oraz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej według nowej metodologii podanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dotyczy to również nowej, znacznie bardziej rozbudowanej treści raportów świadectw energetycznych niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie.

Szybko pojawiła się istotna wątpliwość dotyczącą wyboru warunków technicznych, w sytuacji, gdy  wniosek o pozwolenie na budowę lub przebudowę budynku został złożony przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Powstały w ten sposób następujące pytania:

1)      jakie warunki techniczne muszą spełniać przegrody w takim budynku? 

2)      według jakiego wzoru należy obliczać wskaźnik EP?

3)      według jakiego wzoru należy obliczać wartości referencyjne – czy według WT 2008, czy WT 2014?

4)      Co zrobić gdy wskaźnik EP dla projektowanej charakterystyki budynek spełniał wartości referencyjne, a teraz (od dn. 3.10.2014 r.) nie spełnia?

5)      Ile powinno być strzałek referencyjnych dla budynku przebudowanego?

Moim zdaniem odpowiedzi na powyższe pięć pytań powinny być następujące:
Ad.1) tylko WT 2008,

Ad.2) wskaźnik EP dla budynku należy obliczać wg nowej metodologii z dn. 3.06.2014 r. I ta kwestia nie podlega wątpliwości.

Ad.3) wg  WT 2008 (lub WT2014),

Ad.4) nic, pod warunkiem, że nie będzie on ( wskaźnik EP) większy niż obliczony przy składaniu projektu na budowę,

Ad.5) jedna.

Wyjaśnienia:

Ad 1. Przyjęcie WT 2008 wydaje się jedynie słusznym rozwiązaniem, ponieważ przyjęcie WT 2014 byłoby niezgodne z przepisami przejściowymi, podanymi w rozporządzenia z 2013 roku w sprawie nowych warunków technicznych. Natomiast brak WT 2008 i WT 2014 oznaczałby pełną dowolność współczynnika U, co z oczywistych względów nie może mieć miejsca. Oczywiście należy napisać w uwagach na przedostatniej stronie świadectwa, że taka sytuacja ma miejsce , aby użytkownik budynku lub lokalu  mieszkalnego miał tego świadomość,

Ad.2. Ta kwestia nie podlega dyskusji.

Ad.3. Tu jest kwesta najbardziej sporna, ponieważ sytuacja jest nieprecyzyjna. W rozporządzeniu z 2013 roku dotyczącym warunków technicznych WT, podano informację, że omawiane budynki muszą spełniać warunki techniczne WT 2008 i jes to poza dyskusją.

Jednak w rozporządzeniu z dnia 3.6.2014 r. ustawodawca użył we wzorze świadectwa sformułowania cyt. „Wymagania dla nowego budynku” , mając zapewne na myśli EPmax podane w nowych warunkach technicznych np. WT 2014 czy WT 2017, można przyjąć, że strzałka dolna powinna zawsze wskazywać wartość EPmax dla obecnych warunków technicznych równą np. dla budynku jednorodzinnego bez chłodzenia 120 kWh/ (m2 *rok).

Podanie na pierwszej stronie świadectwa wartości EPref wg WT 2008 wydaje się niecelowe (choć całkowicie prawidłowe), ponieważ nawiązywałoby do dawnej przeszłości sprzed wielu lat, co stanowiłoby dla aktualnego, potencjalnego nabywcy lub wynajmującego  budynek informację bez jakiegokolwiek praktycznego znaczenia lub nawet wprowadzającą go w błąd.

Informacja na temat tego, że wartości współczynników U i Uc dla przegród są spełnione dla WT 2008 oraz obliczona wartość EPref  wraz z adnotacją o spełnieniu warunku EPref powinny się znaleźć na dole 3 strony świadectwa w punkcie numer 3: Inne uwagi

Tak więc, ostateczna decyzja należy do Certyfikatora lub do Ministerstwa IiR, choć warunek EP (wg WT2008) musi  być oczywiście spełniony.

Ad.4. Jeżeli obliczona wartość wskaźnika EP będzie większa niż obliczona wcześniej przy składaniu projektu na budowę, wtedy w uwagach należy podać przyczynę tego faktu jaką są WT 2008 oraz odpowiednią wartość referencyjną, obliczoną wg WT 2008. Sytuację taką należy jednak traktować jako wyjątkową, ponieważ niespełnienie po dn. 3.10.2014 r. liberalnych  – jak na obecną chwilę – wymagań WT 2008 świadczyłoby o dużej ignorancji ze strony wykonawcy lub inwestora. I jedynie w takiej sytuacji budynek nie powinien otrzymać pozwolenia na użytkowanie, wynajem lub sprzedaż.

Ad. 5. Ponieważ wzór świadectwa energetycznego zawiera tylko jedną strzałkę,  dlatego nie ma racjonalnego uzasadnienia dla drugiej strzałki, nawet wtedy gdy budynek był przebudowywany. Strzałka ta oznacza EPmax, a nie EPref ! Dlatego podawanie na pierwszej stronie świadectwa wartości EPref (wg WT2008) wydaje się niezgodne z obecnym wzorem świadectwa.

Użytkownicy programu ArCADia-TERMO 6 nie muszą się martwić, rys. 1., ponieważ program pozwala na wszelkie zmiany, aby można było otrzymać to co się chce.

Przykład.

Po wybraniu obliczeń wg nowej metodologii i WT 2014 użytkownik powinien ręcznie zmienić w okienku menu Ustawienia-> Opcje ->Wybór obliczeń -> przycisk Parametry WT wszystkie współczynniki przenikania ( podane dla WT 2014) dla przegród występujących w projekcie, rys. 2. Wtedy na drugiej stronie świadectwa wymagane wartości Uc lub U będą takie jak dla WT 2008 r., rys. 3.

Po wydrukowaniu świadectwa, należy ponownie wstawić odpowiednie wartości współczynników Uc i U dla WT 2014.

10a_Suwak_EP

Rysunek 1. Raport świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ArCADia-TERMO 6.

10b_Przycisk_WT

Rysunek 2. Wprowadzenie nowych wartości wymaganych (maksymalnych) współczynników Uc i U.

10c_Raport_Uc

Rysunek 3. Uzyskana i wymagana wartość współczynnika Uc dla ściany zewnętrznej budynku, który otrzymał pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2014 r.

 Gdy użytkownik koniecznie chciał zmienić wartość EPmax na wartość EPref (wg WT 2008) wtedy musi to zrobić klikając Budynek referencyjny w etapie Ogrzewanie i wentylacja i zmieniając ręcznie wartość EPmax i potem zakłódkować ją, aby się nie zmieniła.

Ponieważ obliczona wartość EP będzie prawdopodobnie większa od EPmax, dlatego namawiam, aby koniecznie na przedostatniej stronie   świadectwa ( jako uwagi) napisać kilka zdań wyjaśnień na temat powodu niespełnienia obecnego EPmax oraz  współ. U dla przegród wg WT 2014 lub późniejszych.

Zyski wewnętrzne wg rozporządzenia MIiR z 3 czerwca 2014 r.- część 1

Zyski wewnętrzne wg rozporządzenia MIiR z 3 czerwca 2014 r.

Część 1 – Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne

W tej części artykułu zostaną podane i omównione obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczeń zyskami ciepła qint według nowej metodologii tylko w budynkach i lokalach mieszkalnych. W następnym miesiącu ( we wrześniu ) ukaże się część 2 , dotycząca pozostałych rodzajów budynków wymienionych w rozporządzeniu MIiR z 2014 r.

Z dużym zainteresowaniem oczekiwałem w jaki sposób zostaną potraktowane wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń zyskami ciepła qint w nowej metodologii dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. I muszę przyznać, że zrobiono to odważnie, podając konkretne wartości jednostkowego obciążenia cieplnego zyskami ciepła dla poszczególnych rodzajów budynków.

Dla budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej podano stałe wartości. Natomiast dla pozostałych rodzajów budynków przedstawiono wzory określające standardową qint w zależności od czasu wykorzystania budynku oraz – dla budynków biurowych – udziału powierzchni biurowej w stosunku do całej powierzchni użytkowej budynku.

W budynkach wielorodzinnych wyodrębniono lokale mieszkalne oraz klatki schodowe.

Natomiast w budynkach jednorodzinnych klatki schodowe całkowicie pominięto. Jest to słuszne rozwiązanie, ponieważ wewnętrznej klatki schodowej się nie wydziela jako osobnej strefy, ponieważ należy do części mieszkalnej, a dla zewnętrznej klatki schodowej można przyjąć wartosc qint = 0, ze względu na prawie zerowe wartości zysków ciepła od oświetlenia i ludzi.

Tak więc, w budynkach wielorodzinnych dla lokali mieszkalnych i klatek schodowych w tych budynkach należy przyjmować ( zgodnie z tabela 26 rozporządzenia MIiR) odpowiednio wartości qint = 7,1 W/m2 i 1,0 W/m2.

A co z pozostałymi pomieszczeniami ogrzewanymi użytkowanymi przez mieszkańców, takimi jak piwnice, poddasza, czy pralnie i suszarnie? Wydaje się słuszne, aby przyjmować dla nich wartości qint = 0 (inne wartości mogą wystąpić tylko w wyjątkowych, dopbrze uzasadnionych sytuacjach). Dzięki temu wyniki wskaźnika EP będą mogły być porównywalne dla budynków tego samego rodzaju. Dotyczy to także domów jednorodzinnych.

Powyższy sposób obliczeń obciążenia cieplnego qint należy traktowac jako uproszczony, który powinien być zawsze stosowany w budynkach mieszkalnych. Odzielne obliczanie obciążenia cieplnego zyskami ciepła od ludzi (a nawet zwierząt), oświetlenia, czy urządzeń jest błędne, ponieważ nie odzwierciedlałoby standardowego użytkowania budynku mieszkalnego, co jest podstawowym założeniem podczas obliczaniu zużycia energii.

Aby wyznaczyć miesięczne zyski ciepła Qint,H dla każdego miesiąca, należy skorzystac z prostego wzoru, zawierającego wartości obciążenia cieplnego qint , wielkość powierzchni ogrzewanej Af ( obliczonej w zależności od wysokości pomieszczenia) oraz liczbę godzin dla danego miesiąca:

Qint,H = qint * Af * tM * 10-3   kWh/m-c

Przykład
Obliczyć zyski ciepła w miesiącu styczniu w 3 kondygnacyjnym 3 klatkowym z podpiwniczeniem budynku wielorodzinnym wybudowany w 2000 roku o wysokości każdej kondygnacji w świetle h = 2,7 m, wyposażony w wentylację grawitacyjną (bez osłabienia nocnego), bez wiatrołapu, w którym jest 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 50 m2 i 12 – o powierzchni 70 m2. Powierzchnia jednej klatki schodowej wynosi 30 m2.

Ponieważ dla piwnicy wartośc qint = 0, dlatego do dalszej analizy ta częśc budynku zostanie pominięta.

Najpierw obliczmy powierzchnię i kubaturę oraz Vinf:
– części mieszkalnej Af,1   = 18 * 50m2 + 12 * 70m2 = 900 m2 + 840 m2 = 1740 m2 oraz
– klatek schodowych Af,2   = 3 * 30 m2 = 90 m2

Na podstawie tabeli 21 z rozporządzenia MIiR musimy sami napisać wzór na wartości uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej budynku, takich jak część mieszkalna (strefa n=1) i klatki schodowe (strefa n=2):

Qint,H = Qint,H,1 + Qint,H,1 = (qint,1 * Af,1 * tM * 10-3) + (qint,2 * Af,2 * tM * 10-3) =

= (qint,1 * Af,1+ qint,2 * Af,2 ) * tM * 10-3 .

Teraz można już podstawić rzeczywiste wartości zysków wewnętrznych w miesiącu styczniu:

Qint,H = (7,1 W/m2 * 1740 m2 + 1,0 W/m2.* 90 m2) * 31dni * 24h *10-3 =

= (12354 + 90) * 0,744 = 9258,34 W/(m2)

n – numer strefy

Gdyby obliczenia wykonywane były wg obecnej metododologi z 2008 roku wartości Qint,H wynosiłaby w części mieszkalnej od 3,5 do 5,5 W/m2 , co dałoby wyniki od 4597,92 W/m2 do 7187,05 W/m2.

Podsumowanie
1)   Dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych obliczone wartości zysków wewnętrznych są większe prawie co najmniej o 30%, co ma istotny wpływ na końcową wartość wskaźnika EP.

2)  Metodologia z 2014 r. jest lepsza, ponieważ dokładniej odzwierciedla średnie rzeczywiste zyski wewnętrzne w budynakach mieszkalnych, ujednolica wartości wejściowe obliczień, co pozwala na miarodajne porównywanie jest wskaźników EP dla różnych budynków mieszkalnych.

ArCADia-TERMO 6 – Obliczenia wg rozporządzenia MIiR z dn. 3 czerwca 2014 r.

ArCADia-TERMO 6 – Obliczenia wg rozporządzenia MIiR z dn. 3 czerwca 2014 r.

 

Kilka dni temu firma INTERsoft z Łodzi wydała pod koniec września 2014  wersję programu ArCADia-TERMO 6.0.

Tak więc od dnia 3 października 2014, czyli od momentu wejscia w życie nowego rozporządzenia MIiR z 3 czerwca 2014 r. Ministra Inrastruktury i Rozwoju wszyscy użytkownicy programu ArCADia-TERMO 6.0 mogą wykonywać projektowaną charakterystykę oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dowolnych budynków jedno- wielofunkycjnych.

Nowa wersja ma elegancki, stonowany wygląd, energonomiczną obsługę oraz jeszcze większą funkcjonalność, dzięki której można wykonywać obliczenia zarówno wg dawnej ( z dn. 6.11.0208 r.) metodologii jak i nowej, i to wg WT 2008 i WT 2014 oraz wg wielu różnych norm.

Rys_9f_TERMO_6

Rysunek 1. Strona startowa programu ArCADia-TERMO 6.0

Dobra informacja

Dla początkujących lub mało zaawansowanych użytkowników został przygotowany specjalny wysuwany panel, automatycznie konfigurujący ustawienia programu do wybranego zakresu obliczeń. Jest to super ułatwienie, z którego zawsze można skorzystać, gdy się niechcąco ”nabałagani” w ustawieniach. Wtedy wystarczy nacisnąć dany temat np. Świadectwa charakterystyki energetycznej i spokojnie, bez problemu rozpocząć lub kontynuować obliczenia. Program sam okresli ilość etapów i wybierze normy oraz rozporządzenia, zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

Osoby zaawansowane lub instalatorzy mogą indywidualnie skofigurować program wybierając polecenia z menu -> Ustawienia-> Opcje –> zakładka Wybór obliczeń.

A gdy zmienią zdanie, wtedy zawsze mają do dyspozycji wysuwany panel.

Rys_9f_panel_6

Rysunek 2. Wysuwany panel.

Nowością jest też podgląd raportów przed wydrukiem. Można nie tylko przeglądać wszystkie raporty, ale także zmienić ich zawartość, powiększać i bezpośrednio wydrukować, albo zapisać w pliku PDF lub RTF.

Podsumowanie

Nowa wersja program ArCADia-TERMO 6.0 jest warta polecenia wszystkim dotychczasowym i przyszłym użytkownikom ze względu na bezkonkurencyjną szybkość i funkcjonalność.

W przyszłym roku planujemy wprowadzić wiele bardzo interesujących zmian, ale na razie niech pozostanie to tajemnicą.

 

 

Obliczenia jednostkowej wielkości emisji CO2 wg rozporządzenia MIiR z dnia 3 czerwca 2014 roku

Obliczenia jednostkowej wielkości emisji CO2 wg rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014 roku

Nowym elementem obliczeń, znajdującym się na pierwszej stronie raportu świadectwa energetycznego jest wskaźnik emisji CO2 oznaczony symbolem ECO2 . Wskaźnik ten obejmuje wszystkie systemy w budynku i obliczany jest według wzoru:
ECO2 = (ECO2,H + ECO2,W + ECO2,C + ECO2,L + ECO2,pom ) / Af w tonach  CO2 /( m2* rok),
czyli: t CO2 /( m2 * rok),
gdzie Af – to powierzchnia użytkowa obliczana w zależności od wysokości pomieszczeń

Dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych wzór ten można sprowadzić do postaci:
ECO2= (ECO2,H + ECO2,W + ECO2,C + ECO2,pom ) / Af , ponieważ składnik ECO2,L = 0.

A dla budynków bez systemu chłodzenia także składzik ECO2,C = 0.

Wielkość emisji CO2 dotyczy tylko paliw nieodnawialnych, dlatego gdy jakiś system zasilany jest tylko paliwem odnawialnym może być pominięty w obliczeniach. Wynika to z ogólnego wzoru, który można napisać w postaci:
ECO2,s = 36 * 10-7 * Sigma[Qk,S,t * We,S,t]
gdzie: s – rodzaj systemu, t – liczba źródeł energii
Qk,S,t – to ilość energii końcowej
We,S,t – wartość opałowa paliwa

Dla systemu ogrzewczego mamy wzór numer 79 na stronie 44 rozporządzenia MIiR z dnia 3 czerwca 2014 roku postaci:
ECO2,H = 36 * 10-7 * Sigma(Qk,H,i * We,H,i )
Podobnie jest dla innych systemów w budynku lub lokalu.
Wartość ECO2,pom jest sumą energii pomocniczych wszystkich urządzeń pomocniczych z wyjątkiem oświetlenia i wynosi: 36 * 10-7 * Sigma(Eel,pom,S,t * We,S,t).

Przykład 1.
Obliczenie jednostkowej wielkości emisji CO2 dla budynku biurowego z chłodzeniem o powierzchni 800 m2. W budynku zastosowano:
a) dwa systemy grzewcze, którego paliwem w 40% jest gaz ziemny i w 60% biomasa,
b) instalację ciepłej wody, której paliwem w 100% jest gaz ziemny,
c) instalację chłodu i oświetlenia, której paliwem w 100% jest energia elektryczna systemowa.

Wartość energii końcowej i wartości opałowej ( tab. 28, rozp. MIiR, KOBiZE 2014) oraz ECO2,pom:
a) Qk,H dla ogrzewania wynosi 10000 kWh/rok
We,H = 56,1 t CO2/TJ ( gaz ziemny) ;
We,H = 0 t CO2/TJ ( biomasa) ;
ECO2,pom,H = 500 kWh/rok

b) Qk,W dla c.w.u. wynosi 600 kWh/rok;
We,W = 56,1 t CO2/TJ ( gaz ziemny) ;
ECO2,pom,W = 300 kWh/rok

c) Qk,C dla chłodu wynosi 2000 kWh/rok;
We,C = 93,87 t CO2/TJ ( energia elektryczna systemowa) ;
ECO2,pom,C = 250 kWh/rok

d) Qk,L dla chłodu wynosi 4000 kWh/rok;
We,L = 93,87 t CO2/TJ ( energia elektryczna systemowa) ;
Stąd:
ECO2,H = 36 * 10-7 * 0,40 * 10000 * 56,1 = 0,81 t CO2/rok;
ECO2,H = 36 * 10-7 * 0,60 * 10000 * 0 = 0 t CO2/rok;
ECO2,W = 36 * 10-7 * 1,00 * 600 * 56,1 = 0,12 t CO2/rok;
ECO2,C = 36 * 10-7 * 1,00 * 2000 * 93,87 = 0,68 t CO2/rok;
ECO2,L = 36 * 10-7 * 1,00 * 4000 * 93,87 = 1,35 t CO2/rok;
ECO2,pom = 36 * 10-7 * (500 + 300 + 250 ) * 93,87 = 0,35 t CO2/rok;
ECO2 = (0,81 + 0 + 0,12 + 0,68 + 1,35 + 0,35 )/800 = 3,31 / 800 = 0,0041 t CO2/(m2 * rok);

Podsumowanie
1) Niska wartość jednostkowej wielkości emisji CO2 świadczy pośrednio o niskim zużyciu energii i niskim zużyciu paliw nieodnawialnych.
2) Nie można podać zależności między wskaźnikiem EP a ECO2,
3) Warto by było używać zamiast jednostkowej wielkości emisji CO2 określenia wskaźnik emisji CO2.
4) Podawanie wartości emisji w tonach na (m2 * rok) powoduje bardzo niskie i mało czytelne wartości. Być może lepiej byłoby w przyszłości podawać w kg na (m2 * rok).

Energia pomocnicza w raporcie świadectwa energetycznego

Energia pomocnicza w raporcie świadectwa energetycznego

Wprowadzenie nowej metodologii, podanej w rozporządzeniu MIiR 3 czerwca 2014 r., dotyczącej obliczania świadectw charakterystyki energetycznej, zmieniło sposób uwzględniania energii pomocniczej w raporcie świadectwa energetycznego.

Kwestia energii pomocniczej była szeroko dyskutowana 5 lat temu , po wejściu dawnej w życie metodologii z dn. 6.11.2008 r., ale niestety nie do końca rozwiązana. Dlatego dobrze się stało, że teraz dokładnie określono gdzie i w jaki sposób uwzględniać energię pomocniczą.

Ciewą rzeczą jest to, że dla systemu oświetlenia wbudowanego nie podaje się dodatkowej wartości energii użytkowej na oświetlenie przy obliczania energii końcowej i pierwotnej.Jest to słuszne podejście. Wynika ono z faktu, że że energia pomocnicza uwzględniona jest bezpośrednio we współczynniku oświetlenia LENI, w postaci parametrów Fo, FD i FC, które dotyczą automatyki w instalacji oświetlenia.

Przykład
Obliczyć wartości energii użytkowej EU, końcowej EK i pierwotnej EP oraz inne parametry znajdujace się w tabeli na trzeciej stronie wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni ogrzewanej Af = 250 m2 i chłodzonej Af,C = 200 m2 dla danych następujących systemów w budynku, w których paliwem jest tylko energia elektryczna systemowa :
a) Ogrzewania i wentylacji: QH,nd = 87629,68 kWh/rok, nH,tot = 3,64,
Eel,pom,H = 427,50 kWh/rok; wel = 3.0;
b) Ciepłej wody użytkowej: QW,nd = 1170,91 kWh/rok. nW,tot = 0,66,
Eel,pom,H = 58,40 kWh/rok; wel = 3.0;
c) Chłodzenia: QC,nd = 87629,68 kWh/rok, nC,tot = 0,70;
Eel,pom,H = 58,40 kWh/rok; wel = 3.0;

d) Oświetlenia: LENI = 31 kWh/(m2 *rok)

Teraz obliczymy dla systemu :
A) grzewczo-wentalacyjnego wartości EUH, EKH i EPH+W:

EUH = QH,nd / Af = 87629,68 / 250 = 350,52 [kWh/m2 * rok]
QK,H = QH,nd / nH,tot = 87629,68 / 3,64 = 27074,09 [kWh/rok]
EKH = QK,H / Af t = 27074,09 / 250 = 96,30 [kWh/m2 * rok]
QP,H = QK,H * wH + Eel,pom,H * wH = 27074,09 * 3,0 + 427,50 * 3,0 = 73504,50 [kWh/rok]
EPH = QP,nd / Af = 73504,50 / 250 = 294,02 [kWh/m2 * rok]

B) ciepłej wody użytkowej wartości EUW, EKW i EPW:

EUW = QW,nd / Af = 1170,91 / 250 = 4,68 [kWh/m2 * rok]
QK,W = QW,nd / nH,tot = 1170,91 / 0,66 = 1774,09 [kWh/rok]
EKW = QK,W / Af t = 1774,09 / 250 = 7,10 [kWh/m2 * rok]
QP,W = QK,W * wH + Eel,pom,H * wH = 1774,09 * 3,0 + 58,4 * 3,0 = 5497,47 [kWh/rok]
EPW = QP,W / Af = 5497,47 / 250 = 21,99 [kWh/m2 * rok]

C) chłodzenia EUC, EKC i EPC:

EUC = QC,nd / Af = 5000 / 250 = 20,00 [kWh/m2 * rok]
QK,C = QC,nd / nH,tot = 5000 / 0,70 = 7142,86 [kWh/rok]
EKC = QK,C / Af = 7142,86 / 250 = 28,57 [kWh/m2 * rok]
QP,C = QK,C * wH + Eel,pom,H * wH = 7142,86 * 3,0 + 120,00 * 3,0 = 21788,58 [kWh/rok]
EPC = QP,C / Af = 21788,58 / 250 = 87,15 [kWh/m2 * rok]

D) oświetlenia wbudowanego EKL i EPL:

QK,L = LENI * Af = 31 * 250 = 7750,00 [kWh/rok]
EKL = QK,L / Af = 7750,00/250 = 31 [kWh/m2 * rok]
QP,L = QK, L * wL = 7750 * 3,0 = 23250,00 [kWh/rok]
EPL = QP,L / Af = 23250 / 250 = 93,00 [kWh/m2 * rok]

Można zadać pytanie dlaczego do obliczenia dla systemu chłodzenia wskaźnika energii EUC, EKC i EPC w mianowniku znajduje się wartość Af a nie Af,c ? Odpowiedź jest prosta: ponieważ w tym budynku Af zawiera powierzchnię Afc. Podobnie sytuacja dotyczy ciepłej wody użytkowej i oświetlenia.

Widok 3 strony raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wybenerowany w programie ArCADia –TERMO 6.0.

9e-Tabela

Więcej na temat obliczania powierzchni Af w budynkach z chłodem zostanie napisane w kolejnym artykule.

 

Podsumowanie

  1. Dokładna wartość energii pomocniczej nie jest widoczna w raporcie świadectwa energetycznego.
  2. Wartość energii pomocniczej występuje tylko podczas obliczania energii pierwotnej dla systemów ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody i chłodzenia.
  3. Dla systemu oświetlenia wbudowanego nie podaje się wartości energii użytkowej i nie uwzględnia się energii pomocniczej.
  4. Indeks dolny „el” przy oznaczeniu wskaźnika energii pomocniczej wel wskazuje, że tylko energia elektryczna może być paliwem dla urządzeń pomocniczych.
  5. Ostatnio, co raz częściej, paliwem dla urządzeń pomocniczych jest energia odnawialna np. słoneczna , w postaci ogniw fotowoltaicznych bądź z energią z przydomowych systemów kogeneracji.