Definiowanie kotła na dwa paliwa

Definiowanie kotła na dwa paliwa w programie ArCADia-TERMO

Wielu użytkowników programu ArCADia-TERMO zastanawia się w jaki sposób uwzględnić kotły na dwa lub więcej rodzajów paliw. Typowym przykładem są kotły na ekogroszek (węgiel kamienny) i biomasę w postaci drewna, pelet, słomy lub innych ekologicznych produktów.

W takiej sytuacji trzeba ten sam kocioł zdefiniować dwa razy, klikając w lewym górnym rogu na przycisk z rysunkiem płomienia i plusa, rys. 1.  Raz, gdy zasilany jest ekogroszkiem, a drugi raz – gdy biomasą. Oczywiście, kocioł może podgrzewać ciepła wodę nie tylko na potrzeby systemu ogrzewania, ale także ciepłej wody lub tylko ciepłej wody.

3-kociol

Rysunek 1. Zdefiniowanie dwóch takich samych źródeł ciepła na różne paliwa

Na rysunkach 2 i 3 przestawiono przykładowe ustawienia dla kotła na paliwo na:

 1. a) ekogroszek, określając jego udział procentowy zaspokojeniu zapotrzebowania na ciepło na 30% (rys. 2) oraz
 2. b) biomasę, określając jego udział procentowy zaspokojeniu zapotrzebowania na ciepło na 70% (rys. 3).

3-kociol_A

Rysunek 2. Ustawienia dla kotła na ekogroszek

3-kociol_B

Rysunek 3. Ustawienia dla kotła na biomasę

Na końcu należy jeszcze określić energię pomocniczą dla obu rodzajów paliw, pamiętając o ich udziale procentowym, rys. 4.

2_Odzysk

Rysunek 4. Obliczenia energii pomocniczej Epom dla kotła zasilanego biomasą

Projekt nowej metodologii świadectw energetycznych – zakres zmian

Opis najważniejszych  zmian w projekcie nowej metodologii świadectw charakterystyki energetycznej.
W opublikowanym w dniu 7.01.2015 r. projekcie nowelizacji rozporządzenia MIiR z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie metodologii wykonywania obliczeń świadectw energetycznych, wprowadzono kilka istotnych propozycji zmian, które zostały już uwzględnione w procesie legislacyjnym i prawdopodobnie zostaną ostatecznie zatwierdzone. W ciągu najbliższych kilku tygodni można też spodziewać się ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Algorytmy obliczeń
a) rozszerzono nowy sposób obliczeń powierzchni o regulowanej temperaturze Af, nie tylko dla domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, ale także dla wszystkich rodzajów budynku,
b) poprawiono wzór do obliczenia wskaźnika Uoze , w zakresie dotyczącym pomp ciepła.
c) w metodzie zużyciowej zmieniono wzór do obliczeń zużytego ciepła dla paliwa gaz ziemny, w zależności od sposobu pomiaru jego zużycia (w kWh lub m3).

Warto przypomnieć, że wielkość powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza Af oblicza się uwzględniając wysokość pomieszczeń, w ten sposób, że do wysokości 1,40 m pomija się powierzchnię pomieszczenia, od 1,40 do 2,20 uwzględnia się połowę , a powyżej 2,20 – całą powierzchnię. A podobny sposób należy obliczać powierzchnię AL.

Nadal jeznak duże wątpliwości budzi sposób obliczania dodatkowych strat ciepła między strefami ogrzewanymi wynikającymi ze sprzężenia cieplnego (współczynnik fij). Wydaje się słuszne, aby sprzężenie cieplne uwzględniać tylko między częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, natomiast między strefami ogrzewanymi znajdującymi się w danej części budynku – pomijać (fij=1,00).

Rozszerzono definicję strefy, która zależy nie tylko różnicy temperatur, ale także od rodzaju instalacji i funkcji pomieszczeń.

Świadectwo charakterystyki energetycznej
a) wprowadzono tylko 2 wzory świadectw, likwidując wzór dla lokalu mieszkalnego (lokal mieszkalny potraktowany jak Część budynku)
b) zastąpiono termin Część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową, terminem Część budynku,
c) dokonano drobnych korekt w treści na pierwszej stronie świadectwa,
d) dodano 2 punkty dotyczące zaleceń, dotyczących opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku.

Na koniec należy wspomnieć o proces rejestracji ma mieć miejsce w specjalnym (dedykowanym) systemie informatycznym, w centralnym rejestrze, który w ciągu najbliższych tygodni zostać powszechnie udostępniony .

Dodatkowo, ustawa o Charakterystyce energetycznej z 2014 roku wprowadziła obowiązek:
1) rejestracji każdej osoby mającej uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych przed wykonaniem przez nią pierwszego świadectwa,
2) rejestracji każdego świadectw energetycznego,
3) weryfikacji wybranych świadectw energetycznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Osoba uprawniona, po uzyskaniu dostępu do systemu teleinformatycznego, będzie sporządzała świadectwo przy użyciu tego systemu (tzn. będzie wypełniała wzór świadectwa), następnie zatwierdzała go i po nadaniu numeru świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, drukowała i opatrywała swoim podpisem.

Podsumowanie

 • Obecne i proponowane przez MIiR zmiany dotyczące metodologii oraz weryfikacji świadectw energetycznych idą w dobrym kierunku. Duża ilość podmiotów uczestniczących w konsultacjach oraz intensywność prac legislacyjnych pozwalają mieć nadzieję, że nowe przepisy spełnią oczekiwania inwestorów, projektantów oraz certyfikatorów.
 • Projekt rozporządzenia wymaga jeszcze kilku, głównie redakcyjnych korekt. Obecnie w fazie legislacji po uzgodnieniach z różnymi podmiotami.
 • Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, to użytkownicy programu ArCADia-TERMO mogą się spodziewać ich wprowadzenia w ciągu bardzo krótkiego czasu, ponieważ cały proces zmian i legislacji jest monitorowany przez twórców oprogramowania.

Energia odpadowa w świadectwie energetycznym

Jak uwzględnić energię odpadową w świadectwie energetycznym

Energia odpadowa jest to nadwyżka energii powstała w wyniku procesu technologicznego (produkcyjnego), która nie jest lub nie może zostać wykorzystana do celów produkcyjnych, ani grzewczych w miejscu jej wytworzenia.

Energia odpadowa występuje najczęściej w postaci ciepłego lub gorącego powietrza i  usuwana jest odpowiednimi kanałami do środowiska zewnętrznego.

W praktyce energia odpadowa, to każdego rodzaju nadwyżki ciepła (energii) pochodząca:
a) z procesów technologicznych,
b) od urządzeń od produkcji (np. ciepło od silników, zamrażarek),
c) od ludzi np. pracownicy w biurowi,
d) od oświetlenia wbudowanego,
e) od instalacji.

Często nadwyżki ciepła występują także  w wielkopowierzchniowych budynkach biurowych, w których pracuje co najmniej kilkaset pracowników. Dla mniejszej liczby pracowników wartość nadwyżki ciepła jest zbyt mała, aby opłacalne było jej wykorzystanie.

Przykładem budynków zyski ciepła od procesów technologicznych są piekarnie, zakłady produkcyjne, magazyny typu mroźnie

Najczęstszym sposobem wykorzystania energii odpadowej jest jej przekazanie do innych pomieszczeń w celu ich ogrzania lub dogrzania do odpowiedniej temperatury. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie z punktów widzenia obliczeń wskaźnika EP, ponieważ powoduje jego znaczne obniżenie!

Rozporządzenie MIiR z dnia 3. 6.2014 r. nakazuje zyski ciepła od procesów technologicznych doliczać do zysków wewnętrznych pomieszczeń lub stref.

Jest to dobre rozwiązanie, ale ma trzy wady:
1) na podstawie danych zawartych w świadectwie energetycznym trudno jednoznacznie stwierdzić wielkość tych zysków,
2) trudno w sposób czytelny zdefiniować urządzenia do instalacji służącej do przekazania nadmiaru zysków do innych pomieszczeń,
3) trudno w sposób czytelny zdefiniować urządzenia pomocnicze oraz wykonać obliczenia energii pomocniczej.

Dlatego lepszym rozwiązaniem i znacznie bardziej czytelnym jest obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło QH,nd pomieszczeń w strefie bez zysków wewnętrznych pochodzących z nadwyżek ciepła ( energii z odzysku), a następnie zdefiniowanie dodatkowego źródła ciepła oraz urządzeń pomocniczych do odzysku ciepła i przekazania go do innych pomieszczeń.

W programie ArCADia-TERMO dodano specjalną pozycję na liście paliw o nazwie Energia odnawialna – Odzysk, rys.1. Dzięki temu certyfikator może zdefiniować instalację do odzysku ciepła oraz obliczyć energię pomocniczą służącą do przekazania ciepła pochodzącego z energii odnawialnej.
Warto zwrócić uwagę, że wartość współczynnika nakładu wH=0,0, ponieważ jest to energia nie powodująca emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

2_Odzysk

Rysunek 1. Rodzaj paliwa – Odnawialne źródła energii – Odzysk

Następnie, po kliknięciu na przycisk Baza, należy zdefiniować sprawność wytwarzania dla urządzenia do odzysku ciepła oraz określić (rys. 2), klikając na przycisk … rodzaj energii jako Odnawialne żródła energii, rys. 3.

2_Wezel

Rysunek 2. Zdefiniowanie sprawności wytwarzania dla urządzenia do odzysku ciepła

2_Odnaw

Rysunek 3. Wybór odnalwialnego źródła energii

Na końcu należy, kliknąć na przycisk Oblicz, aby obliczyć energię pomocniczą zużytą przez wentylatory, zastosowane do przekazania ciepła, rys. 4.

2_Epom

Rysunek 4. Zdefiniowanie wentylatorów jako urządzeń pomocniczych w instalacji odzysku ciepła

Audyt – nowe obliczenia w programie ArCADia-TERMO

Audyt – nowe obliczenia w programie ArCADia-TERMO

 

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku nowych warunków technicznych WT 0214 oraz rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie nowej metodologii obliczania wskaźnika energii pierwotnej EP wymusiło zmiany wykonywania audytów.

Na szczęście audytor ma prawo korzystać z tych norm i rozporządzeń, które uznaje za najbardziej prawidłowe dla danego rodzaju obliczeń.

Aby wykonać audyt w programie ArCADia-TEMO zaleca się zastosowanie ustawień (menu Ustawienia ->Opcje-> Wybór obliczeń (rys. 1.).

Na szczególną uwagę zasługuje wybór (do obliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku) normy PN-EN 13790:2009 zamiast rozp. MiiR 2014, z powodu konieczności wzięcia pod uwagę obliczeń wentylacji z projektu instalacji wentylacji, a nie wg tabel podanych w rozporządzeniu MIiR 2014.

g12_5_rys.1
Rysunek 1. Zalecane ustawienia obliczeń audytu w programie ArCADia-TEMO

  • Powierzchnia Af
   Powierzchnia Af – jest to powierzchnia o regulowanej temperaturze. Obliczana powinna być wg rozp. z dnia 3.06.2014 r., czyli do wysokości 1,40 m pomieszczenia – pomijana, od 1,40 do 2,20 – tylko połowa, a powyżej 2,20 – 100% powierzchni.
  • Wentylacja
   Praktyka pokazała, że obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego NIE wykonuje się wg metody podanej w rozp. z dnia 3.06.2014 r. Należy korzystać z metody podanej w normie PN-EN 13790:2009 lub z krotności wymian powietrza, czyli tak jak dotychczas. Wynika to z faktu, że metoda opierająca się na powierzchni o regulowanej temperaturze często nie daje rzeczywistych wartości strumienia powietrza wentylacyjnego, potrzebnych do obliczeń modernizacyjnych.
  • Zyski wewnętrzne
   Dla budynków mieszkalnych i opieki zdrowotnej obliczenia zysków wewnętrznych powinno się wykonuje się wg rozp. z 3.06.2014 r. Natomiast, dla pozostałych budynków lepsza wydaje się metoda szczegółowa, oparta o dane z projektu budowlanego lub na podstawie całościowej inwentaryzacji . Jedynie w sytuacji, gdy brak jest miarodajnych danych, wtedy należy posłużyć się wzorami podanymi w tabeli 26 rozp. z 3.06.2014 r. Oczywiście, dla budynków produkcyjnych (przemysłowych) odpowiednia jest tylko metoda Szczegółowa.
  • Zyski od nasłonecznienia
   Tutaj metoda godzinowa wg rozp. z 3.06.2014 r. – jako najbardziej dokładna – wydaje się mieć, jako jedyna zastosowanie praktyczne.
  • Pojemność cieplna
   Dla typowych przegród wewnętrznych zdecydowanie dominuje uproszczona oparta o normę PN-EN 13370, bazująca tylko na dwóch parametrach takich jak ciężar budynku i jego powierzchnie ogrzewaną. Jedynie w sytuacji, gdy przegrody wewnętrzne są bardzo szerokie (grube) lub wykonane z płyt kartonowo-gipsowych, wtedy powinna być zastosowana metoda szczegółowa opisana w rozp. z dnia. 6.11.2008 r.
  •  Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową
   Obliczenia zapotrzebowania na ciepło i moc wykonuje się wg rozp. z 3.06.2014 r.

 

Rysunek 2. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło i moc w programie ArCADia-TERMO
Na koniec warto przypomnieć, że MIiR planuje zmianę metodologii zastosowanej w obliczeniach audytów. Wydaje się, że przyszedł czas na bardziej radykalne obliczenia – obejmujące chłodzenie i oświetlenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja nowej metodologii wykonywania świadectw energetycznych w 2015 roku!

Aktualizacja nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i innych przepisów już w II kwartale 2015 roku!

Zapewne, sporym zaskoczeniem jest fakt rozpoczęcia (zaledwie 3 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia MIiR z dnia 3.6.2014 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej) przez Ministerstwo IiR nowego procesu prac legislacyjnych, mający na celu aktualizacją obecnej od 3 miesięcy metodologii.

Jest to dobra wiadomość, ponieważ należy uwzględnić jedną ważną poprawkę dotyczącą błędnego wzoru obliczania wskaźnika Uoze.

Inną kwestią są niejednoznaczności dotyczące wolnostojących ogrzewanych budynków garażowych oraz brak informacji na temat wskaźnika referencyjnego EP dla budynków wybudowanych według wcześniejszych warunków technicznych np. WT 2008.

Podstawą nowego procesu legislacyjnego jest Ustawa z dnia z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Pod poniższym adresem znajduje się stronę internetowa MiiR, zawierająca szczegółowe informacje na temat całego procesu legislacyjnego.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/520/projekt/246725

Obecnie projekt jest w fazie Uzgodnień. Jednak termin na zgłaszanie poprawek i uwag wynosi zaledwie 7 dni, ponieważ 9 marca wchodzi w życie ustawa o Charakterystyce energetycznej z dnia 29 sierpnia 2014 r. , a Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi z powodu nieprawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2010/31/UE.

Uwagi mają być zgłaszane w 3 sprawach:

 • 1) Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej
 • 2) wzorów protokołów kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
 • 3) sposobu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji

Krótki opis powodów aktualizacji znajduje się również w pliku PDF (do ściągnięcia) na oficjalnej stronie MiiR. Plik PDF ma ponad 205 stron – pozycja wiersza w pliku, to numer 474.

Adres linku:

http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Projekty_rozporzadzen/Documents/WPL_MIR_20141229.pdf

Treść projektu nowego rozporządzenia powinna być dostępna w pierwszym tygodniu stycznia 2015 r.