Logotermy w programie ArCADia-TERMO

Logotermy w programie ArCADia-TERMO

Logotermy można potraktować jako indywidulane stacje wymiennikowe ciepła, w których ciepło odbierane przewodami grzewczymi z centralnego węzła ( wymiennika cieplnego) i przekazywane (rozdzielane) do poszczególnych lokali.

W logotermie jest niewielki wymiennik ciepła o małej mocy (od kilku do około 20 kW), oraz mogą być: liczniki ciepła, pompy obiegowe i cyrkulacyjne. Dzięki temu można dokładnie opomiarować zużycie ciepła.

Podzielniki kosztów w świetle obowiązujących przepisów nie mogą stanowić podstawy do dokładnego określenia ilości pobranego ciepła ponieważ nie są to przyrządy pomiarowe. Nie podlegają legalizacji, a ich wskazania nie są wyrażone w żadnych jednostkach fizycznych.

Logotermy najczęściej stosowane są w budownictwie wielorodzinnym, w którym każdy lokal mieszkalny ma mieć niezależne od innych lokali zużycie ciepła.

Logotermy mogą być:
1. na ogrzewanie i ciepłą wodę,
2. tylko na ogrzewanie,
3. tylko ciepłą wodę.

Dzięki logotermom spada też roczne zużycie ciepła czasem nawet o około 20%, choć czasem ( w przypadku lokatorów rzadko podróżujących) tylko najwyżej o kilka procent lub wcale.

Można też zastosować metodę zużyciową, rys. 1 i 2.

Z punktu widzenia obliczeń sprawności instalacji logotermy są elementem węzła cieplnego, znajdującego się i obsługującego ( z powodu stosunkowo niewielkiej całkowitej mocy) część budynku np. samodzielny lokal użytkowy lub mieszkalny, o powierzchni najczęściej do około 100 m2.

Przykładowy sposób uwzględnienia logotermy na c.o. i cw.u. (sprawności cząstkowe) w programie ArCADia-TERMO przedstawiono na rysunkach 1 i 2.

Jednak, z powodu dwustopniowego ( 2 wymienniki ciepła) systemu grzewczego powinno się indywidulanie obliczać sprawność przesyłu ciepła (dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Wartości domyślne należy traktować jako ostateczność, ponieważ mamy dwustopniowy , a nie jednostopniowy system wytworzenia i przesyłu ciepła. A dla dwustopniowego systemu sprawność wytworzenia i przesyłu ciepła będzie iloczynem sprawności węzła wspólnego ( w kotłowni) i logotermy ( drugi stopień). W praktyce całkowita sprawność będzie mniejsza o około od 2% do 3 %.

5-co
Rysunek 1. Ustawienia dla logotermy w systemie c.o. (metoda zużyciowa)

 

5-cwu
Rysunek 2. Ustawienia dla logotermy w systemie c.w.u.

Ostatnim problem jest oświetlenie czy należy je brak pod uwagę.

Jeżeli garaż jest wewnątrz budynku jednorodzinnego lub do niego dobudowany to oświetlenia nie bierze się pod uwagę. W przypadku budynku wielorodzinnego, na potrzeby mieszkańców to też nie.

Natomiast ,gdy garaż jest ogólnie dostępny lub należy do budynku niemieszkalnego to tak. Oświetlenie należy uwzględnić obliczając wskaźnik EP.

Podsumowanie

1) Jeżeli zastosowane są Logotermy wtedy można poważnie rozważyć wykonanie świadectwa metodą zużyciową w programie ArCADia-TERMO.

2) Warto zwrócić uwagę, że zakłady energetyczne dostarczające ciepło niechętnie godzą się na logotermy, ponieważ ich zastosowanie obniżą ilość zakupionego od nich  ciepła.

 

Czy wykonuje się świadectwo dla garażu wolnostojącego?

Czy wykonuje się świadectwo dla garażu  ogrzewanego wolnostojącego lub dobudowanego?

Wiele osób  stawia pytanie, czy powinno się wykonywać świadectwo energetyczne dla garażu?

Jeżeli garaż jest nieogrzewany, to świadectwa się nie wykonuje. Ale jeżeli jest ogrzewany, to powinno się je wykonywać w przypadku sprzedaży lub wynajmu takiego garażu. Uzasadnienie wynika z faktu, że garaż ogrzewany należy traktować jako budynek, co jest warunkiem (powodem) koniecznym i wystarczającym do przeprowadzenia obliczeń.

Aby więc uznać dany garaż lub dowolny inny obiekt budowlany za budynek  to musi on spełnić wszystkie, cztery poniższe warunki:

 1. być trwale z gruntem związany,
 2. wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 3. posiadać fundamenty,
 4. posiadać dach.

Tak więc, jeżeli garaż jest na „cegłach” , to wtedy nie spełnia on definicji budynku i świadectwo nie jest obowiązkowe, ponieważ jest to obiekt budowlany nie będący budynkiem.

Rozporzadząnie nie wymienia w wprost garaży, dlatego typ rodzaj budynku referencyjnego należy dobierać indywidualnie, zależnie od typu budynku głównego, na rzecz którego został postawiony garaż.

W razie wątpliwości – dla garażu wolnostojącego (nienależącego do żadnego budynku)-proponuję wziąć pod uwagę podany w warunkach technicznych WT 2014 Budynek referencyjny: Budynek Gospodarczy magazynowy i produkcyjny.

4-garaz

Rysunek 1.Przykładowy budynek referencyjny dla garażu w programie ArCADia-TERMO

 

Rozporządzenie MIiR 2015 – zmiany w programie ArCADia-TERMO

Najnowsza wersja programu ArCADia-TERMO o numerze 6.2 jest ważną aktualizacją ponieważ:

 1. dostosowuje program ArCADia-TERMO do najnowszego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wykonywania świadectw energetycznych budynków i części budynków, które weszło w życie 19 kwietnia 2015 roku,
 2. wprowadza nową metodologię obliczeń o nazwie metoda zużyciowa ( w oparciu o wyżej wymienione rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 roku).

W tym artykule zajmiemy się jednak tylko punktem pierwszym, czyli opisem zmian w programie ArCADia-TERMO w zakresie nowego rozporządzenia MIiR z 2015 roku.

 • Etap – Dane Projektu

Zmieniono nazwę pola z Numer projektu na  Numer świadectwa:

1_Numer

Jest to pole tekstowe, w którym należy wprowadzić numer świadectwa wygenerowany przez Centralny System Rejestracji Świadectw energetycznych , znajdujący się na stronie MIiR.

 •  Etap – Ogrzewanie i wentylacja

Zmieniono liczbę wzorów świadectw tylko na: Budynek i Część budynku, rys. 1.

1b_Rodzaj
Rysunek 1.  Dwa wzory świadectw wg rozp. MIiR 2015

 • Etap – Ciepła woda użytkowa

Zmieniono w jednostce we wzorze na VWI nazwę z dzień na doba, rys. 2.

1c_cwu-
Rysunek 2.  Nowa jednostka dla dobowego zapotrzebowania na c.w.u., wg rozp. MIiR 2015

 

 • Etap – Wydruki

Zmieniono zawartość wzoru świadectw charakterystyki energetycznej o następujące pola:

 1. na pierwszej stronie świadectwa dodano pole, określające budynek należący do wymiaru sprawiedliwości, prokuratury lub administracji publicznej, którego obecnie ( w 2015 roku) powierzchnia przekracza 250 m2 i jest w nim prowadzono obsługa interesantów , rys. 3.

1d_budyn
Rysunek 3.  Pole określające  budynek  należący do wymiaru sprawiedliwości, prokuratury lub administracji publicznej spełniający określone w ustawie o Charakt. Energetycznej wymagania

 1. zmieniono nazwę pola Nr uprawnień budowlanych lub wpis do rejestru, na Nr wpisu do wykazu, rys. 4.

1e_sporzadz
Rysunek 4.  Pole określające  na Nr wpisu do wykazu

 1. Zmieniono treść oraz dodano 2 nowe punkty do listy zaleceń na ostatniej stronie świadectwa, rys. 5.

1f_zalecenia

Metoda zużyciowa – system Wspólny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Metoda zużyciowa – system Wspólny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2.

Warto przypomnieć , ze włączenie metody zużyciowej odbywa się poprzez kliknięcie na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym pozycji Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa, rys, 1.

 2a_wybor
Rysunek 1. Włączenie metody zużyciowej

Wykonując świadectwo metodą zużyciową domyślna liczba etapów wynosi tylko 6 ( bez etapu Definicje przegród).  Włączenie etapu Definicje przegród możliwe jest w etapie 1, rys. 2.

2b_definicje
Rysunek 2. Włączenie etapu Definicje przegród

Samo wykonanie obliczeń w metodzie zużyciowej dla budynku, którym jest wspólny system ogrzewania i ciepłej wody rozpoczyna się w etapie Ogrzewanie i wentylacja i polega na kliknięciu pozycji Zużycie ciepła, rys. 3.

2c_zuzycie
Rysunek 3. Wybór pozycji Zużycie ciepła w etapie Ogrzewanie i wentylacja

Pierwszym krokiem (w obliczeniach) jest wybór wspólnego systemu c.o. i c.w.u. oraz rodzaju paliwa. Następnie trzeba wpisać do tabelki ilość zużytego paliwa za okres ostatnich 3 lat (kalendarzowych) lub ostatnich 36 miesięcy, rys. 4. Można oczywiście podać wartość opałową gazu ziemnego podaną przez dostawcę gazu ziemnego.

 

2d_wspolny
Rysunek 4. Wybór wspólnego systemu c.o. i c.w.u. oraz rodzaju paliwa.
Dalej, należy kliknąć na pozycję Nowe źródło ogrzewania i je nazwać oraz podać wszystkie niezbędne dane, w tym ilość energii pomocniczą Eel, pom, H.

Warto zwrócić uwagę na brak  niektórych przycisków Oblicz, pozwalających niektórych dokładnie oszacować sprawności cząstkowe dla systemu ogrzewania i c.w.u., co wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania ilości energii użytkowej osobno dla c.o. i c.w.u.

2e_kociol
Rysunek 5. Parametry systemu ogrzewania

Podobnie należy postąpić w etapie Ciepła woda użytkowa, podając wszystkie dane i obliczając energię pomocniczą Eel,pom, W.

2f_kociol
Rysunek 6. Parametry systemu c.w.u.

W przypadku wspólnego systemu c.o. i c.w.u. nie oblicza się wartości wskaźnika energii użytkowej EU ani jego wartości cząstkowych, rys.  7 i 8.

2g_swiadect
Rysunek 7. Brak wartości EU dla systemu wspólnego c.o. i c.w.u. na pierwszej stronie świadectwa energetycznego

2i_wskaznik
Rysunek 9. Brak wartości EU dla systemu wspólnego c.o. i c.w.u. na ostatniej stronie świadectwa energetycznego

 

 

 

 

Odzysk ciepła z lad chłodniczych

Odzysk ciepła z lad chłodniczych w programie ArCADia-TERMO

Projektowanie budynków energooszczędnych wymaga zastosowania nowych rozwiązań, powodujących oszczędności zużycia energii.

Jednym z ciekawych pomysłów jest wykorzystanie odzysku ciepła z lad chłodniczych. Jeszcze kilka lat temu duża część ciepła z agregatów chłodniczych znajdujących się sklepach ( np. lady chłodnicze), galeriach, serwerowniach , zakładach przetwórstwa mleka była bezpowrotnie tracona, ulatując do atmosfery.
Obecnie ciepło to może być z powodzeniem odzyskane i przekazane na różnych cele, takie jak: kurtyny powietrzne, ogrzewanie pomieszczeń czy podgrzanie ciepłej wody użytkowej czy wody sanitarnej ( do mycia urządzeń lub utrzymania czystości pomieszczeń).

Ilość ciepła odpadowego z agregatów chłodniczych nie wystarcza oczywiście dla zaspokojenia wszystkich celów, ponieważ jest zbyt mała. Jednak stanowi świetne i bardzo tanie uzupełnienie dla już istniejących instalacji (takich jak ogrzewanie) albo jest głównym źródłem ciepła, na przykład dla pogrzania ciepłej wody w budynkach handlowych, w których zużycie c.w.u., jest niewielkie, choć obowiązkowe.

Dla ciepła odpadowego współczynniki nakładu wH i wW mają wartość zero, czyli taką samą jak czysta energia odnawialna, pochodząca ze słońca albo z działania wiatru. Jest to istotne przy obliczaniu wskaźnika energii nieodnawialnej EP, ponieważ wpływa na jego obniżenie, co ma duże znaczenie np. podczas ubiegania się inwestora o dotacje z różnych funduszy.

Najczęściej odzysk ciepła wynosi około  70%, a więc jest znaczący.

W programie ArCADia-TERMO odzysk ciepła odpadowego uwzględnia się w etapie Ogrzewanie i wentylacja oraz Ciepła woda użytkowa. 

Ponieważ w rozporządzeniu MIiR z dnia 3 czerwca 2014 r. nie podano Odzysku ciepła, dlatego należy samemu zdefiniować urządzenie (rys.1) oraz podać jego sprawność, klikając na przycisk Baza, rys. 2.

Odnaw
Rysunek 1. Dodanie urządzenia do odzysku ciepła odpadowego w programie ArCADia-TERMO

agregat

Rysunek 2. Przykładowe uwzględnienie odzysku ciepła odpadowego w etapie Ciepła woda użytkowa.

Podsumowanie

Uwzględnienie odzysku ciepła odpadowego powinno być zawsze uwzględnione w obliczeniach wskaźnika EP, ponieważ z reguły jest to racjonalne i korzystne ekologicznie rozwiązanie.

Rozporządzenie MIiR z 27 lutego 2015 r. w sprawie wykonywania świadectw energetycznych

Najnowsze rozporządzenie MIiR z 27 lutego 2015 r. w sprawie wykonywania świadectw energetycznych

W dniu 18 lutego 2015 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. (pozycja w Dzienniku Ustaw 376).

Celem tego rozporządzenia jest aktualizacja rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014 r. , które weszło w życie 3 października 2014 r., czyli nieco ponad 6 miesięcy temu.

Ze względu na ogólny charakter zmian ministerstwo zdecydowało się na napisanie i opublikowanie nowego rozporządzenia, a nie na aktualizację już istniejącego

Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu to:

 1. zmiana wszystkich stron wzoru świadectwa energetycznego,
 2. zmiana definicji strefy cieplnej,
 3. zmniejszenie z 3 do 2 rodzaju świadectw energetycznych,
 4. rozszerzenie nowej metody obliczania powierzchni Af na wszystkie rodzaje budynków,
 5. zmiana jednostki zużycia ciepłej wody z „Dzień” na „Doba”,
 6. poprawienie błędnych wzorów do obliczenia wskaźnika Uoze, dla pomp ciepła,
 7. rozszerzenie obliczeń ilości energii pochodzącej z gazu ziemnego w metodzie zużyciowej, w przypadku gdy w ciągu ostatnich 3 lat ilość zużytego ciepła pochodzącego z gazu ziemnego obliczono na podstawie ilości m3 i kWh, czyli gdy najpierw był zamontowany kocioł gazowy i zużycie gazu podano w m3 ,a potem węzeł z licznikiem ciepła w kWh (pochodzącego np. z ciepłowni osiedlowej).

Choć wszystkie zamiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu są słuszne , to jednak brakuje uściślenia kilku, drugorzędnych kwestii.

Na szczęście są to wątpliwości, które mogą zostać wyjaśnione w wyniku ich interpretacji, a nie aktualizacji rozporządzenia.

Te kwestie to:

 1. obliczeniowa nadwyżka ciepła (podczas hipotetycznej wymiany ciepła) między strefami ogrzewanymi o tej samej temperaturze lub innej ( współczynnik fij)
 2. brak podania jednostki wartości Uoze w postaci procentów, polegającym na pomnożeniu wzoru przez 100% (czyli 1,00), a powinno być przez 100 i dopisaniu (po spacji) symbolu %,
 3. brak punktu na ostatniej stronie świadectw w sekcji Objaśnienia, dotyczącego powodu braku wartości EU w świadectwie energetycznych obliczenia energii użytkowej w przypadku wspólnego systemu ogrzewania i ciepłej wody w metodzie zużyciowej.

Do  19 kwietnia 2015 r. czyli w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia będzie dostępna nowa wersja programu ArCADia-TERMO, którą będzie można pobrać, ze strony www. INTERsoft ( przycisk Pobierz-> Aktualizacje).

Na rysunku 1 znajduje się pierwsza strona świadectwa energetycznego wykonanego w programie ArCADia-TERMO według nowego rozporządzenia MIiR z dnia 27 lutego 2015 r.

W wersji tej prawdopodobnie, nie będzie już możliwości wygenerowania świadectwa wg rozp. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Użytkownicy, którzy będą mieli zamiar poprawić  wykonane świadectwo do dnia 18 kwietnia będą mogli to zrobić tylko  wersji 6.1 Programu ArCADia-TERMO. Dlatego powinni sobie tę w wersję zachować.

CHEB_projekt2
Rysunek 1. Planowany wygląd fragmentu pierwszej strony nowego świadectwa energetycznego

CHEB_projekt1
Rysunek 2. Planowany nowy wzór całej pierwszej strony świadectwa energetycznego w programie ArCADia- TERMO

Zmiany też objęły stronę 2 i 3 świadectwa ( rys. 3 ), na której dodano dodatkowe dwa zalecenia.

CHEB_projekt3
Rysunek 3. Nowy wygląd listy Zaleceń

Podsumowanie

Dla budynków mieszkalnych przekonwertowanie świadectwa z wersji 6.1 do planowanej  wersji powinno się praktycznie bez odbyć bez żadnych problemów, ponieważ zmiany dotyczą tylko opisów, a nie danych czy wyników obliczeń.

Natomiast dla pozostałych budynków będzie konieczność ponownego obliczenia  powierzchni Af, wtedy gdy występują pomieszczenia o wysokości poniżej 2.20 m. Pozostałe dane będą bez zmian.