Metoda zużyciowa – system rozdzielny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Metoda zużyciowa – system rozdzielny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Warto przypomnieć , ze włączenie metody zużyciowej odbywa się poprzez kliknięcie na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym pozycji Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa, rys. 1.

2a_wybor
Rysunek 1. Włączenie metody zużyciowej

Wykonując świadectwo metodą zużyciową domyślna liczba etapów wynosi tylko 6 (bez etapu Definicje przegród).  Włączenie etapu Definicje przegród możliwe jest w etapie 1, rys. 2.

2b_definicje
Rysunek 2. Włączenie etapu Definicje przegród

Samo wykonanie obliczeń w metodzie zużyciowej dla budynku, którym jest rozdzielny system ogrzewania i ciepłej wody rozpoczyna się w etapie Ogrzewanie i wentylacja i polega na kliknięciu pozycji Zużycie energii, rys. 3.

2c_zuzycie
Rysunek 3. Wybór pozycji Zużycie energii w etapie Ogrzewanie i wentylacja

Pierwszym krokiem (w obliczeniach) jest wybór rozdzielnego systemu c.o. i c.w.u. oraz wpisanie do obu tabel ilości zużytego paliw lub paliw a za okres ostatnich 3 lat (kalendarzowych) lub ostatnich 36 miesięcy, rys. 4. Można oczywiście podać wartość opałową gazu ziemnego podaną przez dostawcę gazu ziemnego.

Ponieważ w analizowanym przykładzie paliwem dla instalacji:

  1. ogrzewania będzie ciepło sieciowe, dlatego należy w pierwszej tabeli wypełnić tylko kolumnę kWh (kolumna m3 musi pozostać pusta).
  2. ciepłej wody użytkowej gaz ziemny, dlatego należy w drugiej tabeli wypełnić kolumnę m3 (kolumna kWh może być również wypełniona).

Uwaga! Należy pamiętać, że dla ciepła sieciowego jednostką może być tylko kWh, natomiast  dla gazu ziemnego zarówno kWh jak i m3. Podanie dla ciepła sieciowego jednostki m3 spowoduje brak wyników.

3a_rozdz
Rysunek 4. Wybór rozdzielnego systemu c.o. i c.w.u.
Dalej, należy kliknąć na pozycję Nowe źródło ogrzewania i je nazwać oraz podać wszystkie niezbędne dane, w tym ilość energii pomocniczej Eel, pom, H, rys. 5.

3b_co
Rysunek 5. Parametry systemu ogrzewania

Podobnie należy postąpić w etapie Ciepła woda użytkowa, podając wszystkie dane i obliczając energię pomocniczą Eel,pom, W , rys. 6.

3c_cwu
Rysunek 6. Parametry systemu c.w.u.

W przypadku rozdzielnego systemu c.o. i c.w.u. wszystkie dane w świadectwie energetyczne są obliczane, podobnie jak w metodzie  obliczeniowej, rys.  7.

3d_swiadect-a
Rysunek 7. Fragment  pierwszej strony świadectwa energetycznego

 

Konfiguracja programu ArCADia-TERMO w celu przesłania świadectwa energetycznego

Konfiguracja programu ArCADia-TERMO do przesłania świadectwa energetycznego  wykonanego w tym programie.

Aby przesłanie świadectwa energetycznego do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej Budynku (CRCEB) było możliwe użytkownik (certyfikator) musi posiadać własne konto na bazie danych CRCEB i otrzymać login oraz hasło z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Po trzymaniu loginu (jest to podane przez certyfikatora jego adres e-mail) oraz hasła ( spełniającego bardzo duże wymagania pod względem bezpieczeństwa) należy kliknąć na przycisk menu Ustawienia, a następnie wybrać pozycję Opcje i w okienku Opcje kliknąć na zakładkę Certyfikat.

Opcje

Rysunek 1. Menu Ustawienia -> Opcje

Wpisać w menu Ustawienia -> Opcje-> zakładka Certyfikat   swój login i hasło.

rejestr

Rysunek 2. Zakładka Certyfikat

W przypadku podania błędnego lub nieaktualnego logina lub hasła program ArCADia-TERMO wyświetli w okienku odpowiedni komunikat, rys. 3.

Komunikat

Rysunek 3. Komunikat informujący o nieudanym połączeniu z Centralnym rejestrem

Jeżeli hasło  oraz login będą prawidłowe, wtedy program ArCADia- TERMO automatycznie zaloguje użytkownika do Centralnego Rejestru MIiR, a następnie rozpocznie się proces automatycznego przesyłania danych ze świadectwa energetycznego, znajdującego się w programie ArCADia-TERMO na stronę internetową, na której umieszczone są pola dotyczące danego świadectwa.

Dla budynku jednofunkcyjnego czas trwania przesyłania danych wynosi około 1 minuty.

W obecnej wersji programu ArCADia-TERMO użytkownik musi jeszcze uzupełnić następujące dane:

1) dane adresowe

2) zdjęcie budynku

3) zapisać lub Zapisać i zatwierdzić

Podsumowanie

1) Przesyłanie danych jest spełnieniem oczekiwań użytkowników programu ArCADia-TERMO.

2) W kolejnej wersji programu ArCADia-TERMO planowana jest pełna automatyzacja, obejmująca także zdjęcie budynku i jego dane adresowe

 

 

Dach płaski wykonany z przezroczystego poliwęglanu komorowego w programie ArCADia-TERMO

Dach płaski wykonany z przezroczystego poliwęglanu komorowego w programie ArCADia-TERMO

Ostatnio pojawiło się następujące pytanie od użytkownika programu ArCADia-TERMO:

W jaki sposób należy zdefiniować przegrodę pełniącą funkcje dachu o wymiarach zewnętrznych  10m x 10m w pomieszczeniu laboratorium , całkowicie wykonaną z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości 25 mm.

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, choć wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Jeżeli dach jest wykonany z przezroczystego (przeziernego) z tworzywa sztucznego jaki jest poliwęglan komorowy, to nie jest to przegroda typu Dach czy Stropodach, ale Okno połaciowe (dachowe) i w taki właśnie sposób należy je potraktować w etapie IV Definicje przegród.

Ale na tym nie koniec, ponieważ temperatura pomieszczenia laboratoryjnego wynosi 20 stopni dlatego maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla tego okna może wynosić  U=1,5 W/(m2 * K), co oznacza, że okno to musi mieć wewnątrz co najmniej 5  warstw, postaci (równoległych kanałów) powietrza. Należy jeszcze obliczyć współczynnik C ( udział powierzchni przeszklonej do całej powierzchni otworu okiennego), który  w zależności od sposobu mocowania okna oraz wielkości jego powierzchni z reguły wynosi  od  0,90 do 0,95. Trzeba też podać kąt nachylenia okna do poziomu alfa wynoszący 0 stopni.

Z treści pytania wynika też, że  okno dachowe stanowi znaczną część, albo nawet całą powierzchnię dachu. Nie jest to więc okno wymienne, dlatego nie ma potrzeby podawania wymiarów podczas definiowania tej przegrody. Oznacza to, że opcja Przegroda z zadanymi wymiarami nie powinna być  zaznaczona, rys. 1. Choć oczywiście, jej zaznaczenie nie byłoby błędem, ale byłoby to mało elastyczne i nieeleganckie rozwiązanie.

1_Okno_0
Na rysunku 1.  Opcja Przegroda z zadanymi wymiarami

Na rysunku 2 przedstawiono przykład definicji omawianego okna.

1_Okno_1
Rysunek 2. Przykład niewymiennego definiowania okna połaciowego

W etapie Straty ciepła lub Strefy ciepła wprowadzić  do zakładki Straty przez przenikanie  niewymiennego okna połaciowe powinno się je wprowadzić używając przycisku Dodaj przegrodę , rysunek 3.

1_Okno_2
Rysunek 3. Niewymienne okno połaciowe dodane w zakładce Straty przez przenikanie

 Podsumowanie

Przy określaniu  typ przegrody sugerowanie się jej nazwą może być mylące, ponieważ o typie przegrody decydują  jej właściwości oraz położenie w budynku. Innym przykładem są drzwi balkonowe, które są faktycznie oknem, a nie drzwiami.

Poliwęglan komorowy jako pokrycie dachowego jest bardzo lekkim, odpornym na warunki środowiskowe i łatwym do kształtowania materiałem. Jeżeli zastosowany ma być w pomieszczeniach ogrzewanych to  liczba kanałów usytuowanych poziomo musi wynosić  minimum 5, aby współ. U był mniejszy lub równy 1,50  W/(m2 * K).