Dostęp do Centralnego rejestru w programie ArCADia-TERMO

Dostęp do Centralnego rejestru w programie ArCADia-TERMO

Od wersji 6.3  programu ArCADia-TERMO każdy użytkownik, wykonujący świadectwa energetycznego, ma bezpośredni dostęp do strony MIiR, na której znajduje się Centralny rejestr charakterystyki budynku. Dzięki temu użytkownik może sam się zalogować się, aby np. sprawdzić lub poprawić wcześniej wprowadzone dane, zmienić lub zresetować hasło  albo zatwierdzić nowe świadectwo.

Aby przejść do tego Centralnego rejestru należy w programie ArCADia-TERMO kliknąć w lewym dolnym rogu na przycisk szary WYDRUKI, a potem, nieco wyżej, na niewielki zielony przycisk Centralny rejestr lub kliknąć na ostatni etap obliczeń.

Następnie po prawej stronie okna programu trzeba kliknąć duży przycisk WYŚWIETL CERTYFIKAT, rys. 1

wyswietl

Rysunek 1. Przycisk WYŚWIETL CERTYFIKAT

Dalej, nastąpi w programie ArCADia-TERMO otwarcie strony internetowej, zawierającej stronę serwisu MIiR, na której znajduje się Centralny rejestr charakterystyki budynku, rys. 2

Obecny adres serwisu jest następujący:
https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/wykazy

MIIR

Rysunek 2. Strona serwisu Centralnego rejestru charakterystyki budynku

Na marginesie, warto dodać,  niejako przy okazji, że użytkownik może podać adres dowolny strony internetowej , np. www.wp.pl , aby objerzeć jej zawartość. Wynika to z fakty , że tak naprawdę do programu ArCADia- TERMO zastała dołączona przeglądarka internetowa.

Przykładem może być strona internetowa o adresie (rys. 3):
http://certyfikat-swiadectwo.pl/

inna

Rysunek 3. Dowolna strona internetowa otwarta w programie ArCADia-TERMO

 

 

 

 

 

Obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego w programie ArCADia-TERMO

Obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego w programie ArCADia-TERMO w analizie środowiskowo-ekonomicznej

W tym artykule zostanie opisane sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO oraz tok obliczeń rocznej emisji CO2 na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wykonanie obliczeń wymaga włączenia Efektu ekologicznego lub z Panelu wysuwanego kliknięcia na temat obliczeń Analiza środowiskowo-ekonomiczna.

Obliczenia zostaną wykonane dla gazu ziemnego:
1) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/1,0E6 m3.

Dla większej przejrzystości w obliczeniach uwzględniono tylko system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej , a pominięto energię elektryczną (pomocniczą) oraz alternatywne systemy (źródła).

Zużycie Paliw

Po pobraniu (przy użyciu przycisku Pobierz dane z certyfikatu) danych z certyfikatu, dane zostaną automatycznie przepisane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego, rys.1 i 2.

3_Pobierz CO-GazRysunek 1. Dane automatycznie pobrane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego dla c.o.

3_Pobierz CWU-GazRysunek 2. Dane automatycznie pobrane projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego dla c.w.u.

Obliczenia

Przechodząc do etapu EFEKT EKOLOGICZNY w obecnej wersji ARCADia-TERMO 6.3 należy podać wartość emisji CO2 w przeliczeniu na 1 000 000 m3 gazu ziemnego.

Na podstawie danych m.in. z KOBiZE mamy wartości opałowe dla gazu ziemnego oraz zawrtość emisji CO2 :

Wo = 9,97 kWh/m3 oraz Wo= 55,82 kg CO2/GJ  : 277,777kWh/GJ = 0,201 kg CO2/kWh.

Czyli z 1 m3 gazu ziemnego powstaje 9,97 kWh/m3 * 0,201 kg CO2/kWh = 2,004 kg CO2/m3.

Ponieważ dla gazu ziemnego powinno się obecnie wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3, dlatego w kolumnie CO2 należy wpisać wartość 2,004 * 106 = 2 004 000 kg/1,0E6 m3, rys. 3.
3_Emisja CO2-Gaz
Rysunek 3. Dla gazu ziemnego należy wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3 i wstawić dla CO2 wartość 2004000 kg CO2/rok

3_CO2_Gaz
Rysunek 3. Obliczona wartość emisji CO2 dla gazu ziemnego

Stąd dla c.o. i c.w.u. mamy roczne zużycie gazu wynoszące 1548,04 m3 + 532,94 m3 = 2080,98 m3/ rok, a ilość emisji CO2 równa będzie 2080,98 m3/ rok * 2,004 kg/ m3 = 4170,28 kg CO2/rok , czyli dokładnie tyle samo co zostało obliczone przez program ArCADia-TERMO 6.3.

Wnioski

1) Wykonując obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego należy w etapie EFEKT EKOLOGICZNY w zakładce Emisja zanieczyszczeń wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3 i wstawić w kolumnie CO2 wartość 2004000 kg CO2/rok

2) Powyższe obliczenia mają zastosowanie  w  przypadku danych pochodzących z projektowanej charakterystyki energetycznej

3) Powyższe obliczenia dla CO2 nie mają zastosowania  w  przypadku świadectw energetycznych budynków

 

 

 

Audyt – nowy projekt rozporządzenia 2015

Audyt – nowy projekt rozporządzenia w 2015 roku

W dniu 6 marca 2015 roku został przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

1) Jedną z najważniejszych zmian jest  wykonanie obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło z wykorzystaniem nie oporu cieplnego przegród R, ale współczynnika przenikania ciepła Uc , odnoszącego się do wartości podanych w aktualnych Warunkach technicznych.

Jest to słuszne podejście, ponieważ określa dokładne maksymalne wartości współczynnika U w ciągu najbliższych 6 lat.

2) Podano też definicję  średniej wieloletniej temperatury miesiąca te(m),
gdzie te  – to średnia wieloletnia temperatura miesiąca m,
a w przypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nieogrzewanymi poddaszami  te  ,  to temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku wyrażona  °C.

Inne zmiany dotyczą:

3) jednostkowego wskaźnika udziału energii odnawialnej Uoze [%]

4) dostosowania do obowiązujących przepisów definicji temperatury obliczeniowej wewnętrznej w ogrzewanych pomieszczeniach – two wyrażonej °C;

5) ujednolicenia nazewnictwa związangoe m.in. z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, systemem grzewczym, powierzchnią ogrzewaną, uzupełniono dane i wzory o sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;

Podsumowanie

– Proponowane przez MIiR zmiany idą w dobrym kierunku i powinny być przyjęte przez środowisko audytorów z pełną akceptacją.

Współczynnik U dla podłogi na gruncie wg PN-EN 12831 i PN-EN 13370

Dla podłogi na gruncie Uequiv  wg PN-EN 12831 wynosi 0, 20, a wg PN-EN 13370 wsp. U podłogi wynosi  0,21.

Różnica wynosi około 0,015, co coznacza, że do porównania z warunkami technicznymi  na drugiej stronie świadectwa energetycznego powinno się podać wartość  Uequiv,  a nie Uc obliczone wg normy 12831. Wynika to z faktu, że norma PN-EN 13370 jest normą podstawową, czyli normą wzorcową.  Natomiast norma PN-EN 12831 jest w tym przypadku ( dla obliczeń współczynnika U dla podłogi na gruncie) normą mniej dokładną, opartą o przybliżone algorytmy obliczeń.

Obliczenia emisji CO2 dla energii elektrycznej w programie ArCADia-TERMO

Obliczenia emisji CO2 dla energii elektrycznej w programie ArCADia-TERMO

W tym artykule zostanie opisane sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO oraz tok obliczeń rocznej emisji CO2 na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wykonanie obliczeń wymaga włączenia Efektu ekologicznego lub z Panelu wysuwanego kliknięcia na temat obliczeń Analiza środowiskowo-ekonomiczna.

Obliczenia zostaną wykonane dla energii elektrycznej w dwóch wariantach:

  • 1) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/GJ.
  • 2) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/kWh.

Dla większej przejrzystości w obliczeniach uwzględniono tylko system ogrzewania , a pomięto system, c.w.u.

Zużycie Paliw

Po pobraniu (przy użyciu przycisku Pobierz dane z certyfikatu) danych z certyfikatu, dane zostaną automatycznie przepisane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego, rys.1.

3_zuzycie
Rysunek 1. Dane automatycznie pobrane projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego.

Alternatywne źródła

Jeżeli mają być wykonane obliczenia porównawcze, wtedy należy kliknąć w lewym górnym rogi na pozycję Alternatywne źródła oraz na przycisk Wykonaj obliczenia porównawcze, rys.2.

3_alternat
Rysunek 2. Dane porównawcze do obliczeń

Następnie, należy kliknąć w lewym dolnym rogu okna programu przycisk EFEKT  EKOLOGICZNY (rys. 3) i wybrać z bazy danych rodzaj nowego paliwa np. Energia elektryczna, rys. 4.

3_baza_emisji

Rysunek 3. Dane do obliczeń emisji CO2

baza

Rysunek 4. Wybór paliwa w Bazie emisji zanieczyszczeń

Na końcu trzeba przejść do etapu WYDRUKI i kliknąc na pozycję Efekt ekologiczny lub Analiza środowiskowo-ekonomiczna, aby zobaczyć końcowy raport, rys.5

3_wyniki_emisji

Rysunek 5. Wyniki obliczeń w kg/rok emisji CO2

Poniżej został przedstawiony algorytm obliczeń emisji CO2 w przypadku gdy jednostką emisji jest kg.GJ i kg/kWh.

Obliczenia CO2 dla jednostki kg/GJ
Btot,alt,kWh = 42056, 69 kWh/rok + 5519,49 kWh/rok = 47576,18 kWh/rok

Btot,alt,GJ = = 47576,18 kWh/rok : 277,777 kWh/GJ = 171,275 GJ/rok

Eco2,GJ = 225,56 kg/GJ

Etot, CO2 = 171,275 GJ/rok * 225,56 kg/GJ = 38632,73 kg CO2 /rok

Obliczony przez program ArCADia0-TERMO wynik wynosi 38632,30 kg CO2. Różnica 0,43 kg wynika tylko z zaokrągleń.

Obliczenia CO2 dla jednostki kg/kWh
Jeżeli ilość jednostkowa emisji CO2 ma być podana w kg/kWh wtedy należy ręcznie podzielić wartość w kolumnie CO2 przez 277,777, stąd Eco2,kWh = 225,56 kg/GJ : 277,777 kWh/GJ = 0,812 kg/kWh i tą wartość wpisać do kolumny CO2 poniższej tabeli.

3_baza_emisji2

Podsumowanie

Funkcjonalność obliczeń dla Efektu ekologicznego będzie sukcesywnie poszerzana w programie ArCADia-TERMO. Dlatego w niedalekiej przyszłości użytkownicy mogą spodziewać się kolejnych udogodnień.

Przenoszenie źródeł energii w programie ArCADia-TERMO

Przenoszenie źródeł energii w programie ArCADia-TERMO.

Ciekawą, choć mało znaną funkcjonalnością programu ArCADia-TERMO jest możliwość przenoszenia źródła ciepła pomiędzy (samodzielnymi) częściami budynku.  Chodzi o to, że dla budynku wielofunkcyjnego istnieje możliwość przesuwania raz zdefiniowanych źródeł ciepła do innych części budynku. Dzięki temu szybciej można prowadzić symulacje, a przez to wykonywać obliczenia.

W poniższym przykładzie najpierw zdefiniowano dwa źródła ciepła (gaz ziemny i węgiel kamienny), a potem utworzono dodatkową Nową grupę ( świadectwo), do której przesunięto zdefiniowane źródło ciepła o nazwie Gaz ziemny 62%, rys.1.

Na rysunku 2 przedstawiono widok, w którym w Nowej grupie znalazło się pierwsze źródło ciepła o nazwie  Gaz ziemny 62%.

5_a1
Rysunek 1.  Dwa źródła ciepła w Części budynku

5_a2

Rysunek 2.  Źródło ciepła w Nowej grupie  o nazwie Gaz ziemny 62%

Podsumowanie
Choć opisana funkcjonalność programu ArCADia-TERMO jest niewielka, to jednak potwierdza fakt, że producentowi tego programu zależy na ciągłym rozwoju i udoskonalaniu swoich produktów.

Obliczanie udziału źródeł ciepła (lokale mieszkalne) w programie ArCADia-TERMO

Obliczanie udziału  źródeł ciepła   w obliczeniach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego z indywidualnymi źródłami ciepła w każdym lokalu mieszkalnym w sytuacji, gdy  wszystkie lokale mają indywidualne źródła  ciepła, ale te źródła są różne np. w jednych lokalach paliwem jest węgiel kamienny a w innych lokalach gaz ziemny jest zagadnieniem , które stwarza często problemy.

Obliczenie udziału źródeł ciepła w świadectwie energetycznym budynku w programie ArCADia-TERMO wymaga pewnego doświadczenia i znajomosci obłsugi programu

Uwaga! Dla uproszczenia, poniższy przypadek zakłada, że w budynku nie ma klatek schodowych ani piwnic (lub są one nieogrzewane).

Program  ArCADia-TERMO bardzo wspomaga tego typu obliczenia ponieważ pozwala na dokładne obliczenie udziału każdego źródła ciepła w opisanej wyżej sytuacji. W tym celu należy w etapie Strefy cieplne zdefiniować strefy cieplne ze względu na rodzaj systemu grzewczego. Czyli, trzeba stworzyć np. 2 strefy cieplne.  Pierwsza strefa cieplna obejmuje lokale mieszkalne, w których paliwem jest  węgiel kamienny, a druga strefa – gaz ziemny.

Wtedy po wprowadzeniu danych do każdej strefy program obliczy zapotrzebowanie na energię użytkowa Qh,nd dla każdej strefy oraz poda udziały procentowe energii użytkowej.

4-strefy_Lokale

Rysunek 1. Zdefiniowane strefy cieplne w budynku

Obliczenia

Aby obliczyć dokładnie udział procentowy każdego źródła ciepła należy podzielić ilość zużytego ciepła w lokalach mieszkalnych zasilanym gazem ziemnym i w lokalach opalanych węglem kamiennym.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepło użytkowe dla lokalach mieszkalnych zasilanym gazem ziemnym wynosi  25299,37 kWh/rok, a w lokalach opalanych węglem kamiennym 15480,52 kWh/rok.

Stąd, całkowite zapotrzebowanie na ciepło użytkowe wynosi:

Qtot,h,nd = 25299,37 + 15480,52 = 40779,88 kWh/rok

Obliczenie udziałów procemntowych jest następujace:

Pgaz = 25299,36/ 40779,88 =62%

Pwegiel =  15480,52/ 40779,88=38%

Teraz trzeba w każdym źródle ciepła wpisać obliczony udział procentowy tego źródła.

4-procenty

Rysunek 2. Obliczony udział procentowy gazu ziemnego

4-Udzialy

Rysunek 3. Zdefiniowane źródła ciepła w etapie Ogrzewanie i wentylacja

Na końcu należy zdefiniować parametry poszczególnych źródeł ciepła jakim jest kocioł gazowy i piec węglowy.

Podsumowanie

W kolejnych artykułach zostaną opisane przypadki obliczeń charakterystyki energetycznej dla Budynku , w którym klatki schodowe oraz piwnice są ogrzewane.