Archiwum kategorii: ArCADia-TERMO 6

Nowe warunki techniczne WT 2017

Nowe warunki techniczne WT 2017

Nowy rok zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nadchodzą zaostrzone warunki techniczne dla budynków. Nowe wymagania będą dotyczyć współczynników przenikania ciepła przegród oraz wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynków, i zaczną obowiązywać lada moment, bo już od 1 stycznia 2017 r.

W programie ArCADia-TERMO można już projektować i wykonywać obliczenia zgodnie z tymi wymaganiami. W tym celu należy w menu Ustawienia – Opcje – Wybór obliczeń w polu Warunki techniczne wybrać z listy rozwijalnej „WT 2014”, a następnie kliknąć przycisk „Parametry WT”. Otworzy się okno, w którym są do wyboru wymagania techniczne na 2014, 2017 i 2021 r.

WT2017

Po wybraniu z rozwijalnej listy właściwych warunków, np. tych które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, wystarczy zatwierdzić wybór przyciskiem OK w dole okna. Wybrane wartości pojawią się w tablicach i to do nich program będzie porównywał wyniki obliczeń.

WT2017 cd

Choć już teraz może być niemałym wyzwaniem spełnić dość wygórowane wymagania, należy mieć na uwadze, że do 2021 roku planowane są dalsze „cięcia”. W ten sposób promowane i popularyzowane będzie budownictwo energooszczędne.

 

Współczynnik U a wymagania izolacyjności cieplnej przegród

Wymagania techniczne przegród – TERMO vs. rysunek – dodawanie typów

Projektując nowe budynki czy planując termomodernizację obiektów istniejących, Projektanci, Architekci, Konstruktorzy, Certyfikatorzy czy Audytorzy muszą mieć na uwadze wymagania techniczne, jakie poszczególne typy przegród spełniać powinny pod względem izolacyjności cieplnej. Wytyczne te zmieniają się co jakiś czas i łatwo zauważyć tendencję zaostrzania tych wymagań w ostatnich latach, co ma uzasadnienie m.in. w tym, że na rynku dostępne są coraz lepsze materiały i bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne, a także w trosce o klimat na naszej planecie i promowaniu budownictwa energooszczędnego, przyjaznego środowisku. Do końca tego roku obowiązują jeszcze wymagania techniczne z 1 stycznia 2014 r., jednak lada moment, bo już od początku 2017 roku zaczną obowiązywać nowsze wytyczne, zatem konieczne będzie zapoznanie się z nowymi wartościami referencyjnymi, m.in. co do wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród.

WT1 WT2

Co istotne, dla przegród wewnętrznych (ścian, stropów, okien, drzwi) wymagania uzależnione są od różnicy temperatur powietrza przestrzeni, jakie dana przegroda oddziela, a dla przegród zewnętrznych od temperatury projektowej w danym pomieszczeniu. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy w całym budynku mamy np. jeden typ stropów, jednakowych pod względem grubości, ilość warstw, materiałów, to wcale nie jest równoważne z tym, że możemy przyjąć jedną wspólną wartość wsp. U, jakiej ta przegroda nie powinna przekroczyć. Konieczne jest bowiem uwzględnienie usytuowania tej przegrody w przestrzeni o konkretnej temperaturze powietrza.

typy

W konsekwencji może okazać się, że w wybranych pomieszczeniach przegroda nie będzie spełniała stawianych jej wymagań i konieczne będzie jej przeprojektowanie pod względem konstrukcji. Wiele osób podczas projektowania popełnia błędy właśnie z powodu ignorowania warunków temperaturowych i przyjmowania jednej wybranej wartości dla danego typu przegrody w całym budynku.

ArCADia-TERMO

W sytuacji, gdy przegroda o zadanej konstrukcji występuje w budynku w pomieszczeniach o różnych temperaturach, istnieje możliwość, że będzie ona musiała spełniać różne wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej.

Przykład: w domu jednorodzinnym zastosowano strop Teriva (warstw wykończeniowych nie uwzględniam). W budynku na najniższej, podziemnej kondygnacji znajduje się nieogrzewana piwnica oraz ogrzewany garaż, w którym projektowa temperatura powietrza wewnętrznego wynosi 5 st. C. W pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych na dwóch wyższych kondygnacjach zakładam temperaturę 20 st. C, a w łazience 24 st. C. Łazienka sąsiaduje tylko z pomieszczeniami o temperaturze 20 st. C. Mimo, że ze względów konstrukcyjnych w etapie Definicje przegród wystarczyłoby wprowadzić strop wewnętrzny tylko raz, to jednak aby program prawidłowo zinterpretował i dobrał wartości referencyjne, należy strop ten zdefiniować wielokrotnie, tworząc następujące warianty: między pomieszczeniami ogrzewanymi o różnicy temperatury < 8 st. C (pokoje-łazienka),  o różnicy temperatury >= 8 st. C (pokoje-garaż)  oraz między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym (nad nieogrzewaną piwnicą).

WT3

W programie można zrobić to bardzo sprawnie z wykorzystaniem opcji kopiowania, zmieniając jedynie w zakładce Dodatkowe parametry typ przegrody. Tak wprowadzone typy stropu należy następnie odpowiednio zastosować w etapie Straty ciepła lub Strefy ciepła, definiując strukturę budynku w zakładkach Straty przez przenikanie.

WT4

ArCADia-ARCHITEKTURA

Opisane wyżej zasady tyczą się także rysowania w ArCADia-ARCHITEKTURA. Chcąc stworzony model budynku przesłać do programu ArCADia-TERMO, celem sporządzenia świadectwa, projektowanej charakterystyki czy audytu energetycznego, konieczne jest stworzenie typów przegród już na rysunku, aby program właściwie dopasował wartości referencyjne. Typy definiuje się w oknie właściwości przegrody.

WT6

Jeśli rysujemy ściany jednym ciągiem, obrysowując wszystkie pomieszczenia, lub wstawiamy strop nad całą kondygnacją, konieczne będzie dokonanie podziałów przegród, ze względu na to, że w pomieszczeniach o różnych temperaturach projektowych inne będą wymagania techniczne stawiane przegrodom, jeśli chodzi o izolacyjność cieplną.

WT8

Zaznaczając na rysunku wybraną przegrodę, ukazuje się okienko opcji, w którym znajdziemy m.in. funkcję podziału przegrody. Po dokonaniu podziałów należy wejść we właściwości poszczególnych elementów (fragmentów przegród) i zdefiniować odpowiednie typy.

WT7

Po wyeksportowaniu rysunku do programu ArCADia-TERMO, w etapie Definicje przegród oraz w zakładkach Straty przez przenikanie widoczne będą przegrody z określonymi na rysunku typami. Unikniemy dzięki temu konieczności ręcznego korygowania raportów, ponieważ program prawidłowo przyrówna obliczone wartości wsp. U do wartości referencyjnych.

WT5

Z uwagi na zmieniające się wymagania techniczne, w programie ArCADia-TERMO dostępne są wartości dawne, aktualne i te, które zaczną obowiązywać w przyszłości. Użytkownik może przyjąć do obliczeń warunki techniczne WT2008, WT2014, WT2017 lub WT2021, wybierając w menu Ustawienia – Opcje – Wybór obliczeń pod przyciskiem Parametry WT preferowane tablice.

WT9

Centralny rejestr – przesył świadectw z programu ArCADia-TERMO

04Program ArCAdia-TERMO od wersji 6.3 umożliwia przesył świadectw do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, jeśli zostały one sporządzone zgodnie z metodologią zawartą w rozporządzeniu MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, która obowiązuje od 18 kwietnia 2015 r. Instrukcja postępowania została opisana poniżej.

Po wybraniu z wysuwanego panelu wyboru obliczeń „Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda obliczeniowa” lub „Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa” należy sporządzić świadectwo energetyczne.

01

W menu Ustawienia – Opcje – Certyfikat należy podać dane do logowania na platformę Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

02

Wykonując obliczenia, w etapie Obliczenia cieplne – Strefy cieplne należy podać podział powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza Af (mieszkalna, niemieszkalna, inna, usługowa) dla każdej strefy.

5

Po zakończeniu obliczeń należy przejść do ostatniego etapu „Wydruki – Centralny rejestr”.

6

Po upewnieniu się, że świadectwo jest w pełni ukończone, tzn.:

– w raporcie o błędach nie ma żadnych błędów;

– wskaźniki EU, EK i EP zostały policzone;

– obliczony został udział OZE oraz emisja CO2;

– w podglądzie świadectwa zostały uzupełnione: powierzchnia użytkowa, kubatura budynku, opisy instalacji, zalecenia oraz pozostałe wymagane informacje;

– wzór świadectwa jest właściwy (dla budynku lub części budynku);

kliknąć na opcję „Wyślij certyfikat”.

7

W komunikacie, który się pojawi, należy wcisnąć „Tak”.

8

Jeśli nie podano danych do logowania, pojawi się komunikat, aby te dane uzupełnić (Ustawienia – Opcje – Certyfikat). Po uzupełnieniu danych ponownie kliknąć „Wyślij certyfikat”.

9

Gdy transfer się rozpocznie, pojawi się komunikat „Aplikacja przetwarza dane”.

10

Po udanym transferze pojawi się komunikat:

03

W oknie programu ukaże się podgląd platformy centralnego rejestru.

12

Świadectwo po przesłaniu będzie miało status „Roboczy”, dzięki czemu możliwa będzie jego edycja lub usunięcie z wykazu.

Błędnie lub niekompletnie przesłane dane można edytować/uzupełnić ręcznie w centralnym rejestrze lub usunąć przesłany plik z wykazu i ponownie spróbować wysłać dane z programu.

Między platformą a programem można się swobodnie przełączać za pomocą przycisku „Wyświetl certyfikat/Wyświetl rejestr” w prawym dolnym rogu okna programu.

 14a

Przed ostatecznym zatwierdzeniem świadectwa zalecane jest sprawdzenie wszystkich pięciu zakładek:

– oceniany budynek,

– obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek,

– podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku,

– obliczeniowe zapotrzebowanie na energię,

– zalecenia,

czy nie brakuje w nich żadnych danych.

15

Dodatkowo należy dodać zdjęcie (maksymalny rozmiar 20 kB, opcja „Zmień”). Numeru świadectwa nie uzupełnia się, bowiem zostanie on wygenerowany przez system po ostatecznym zatwierdzeniu rejestrowanego świadectwa.

04

Po ręcznym uzupełnieniu brakujących elementów i upewnieniu się, że dane przesłane do centralnego rejestru są kompletne, można zapisać i zatwierdzić świadectwo. Zostanie wygenerowany numer świadectwa i pojawi się opcja wydruku.

17

Zatwierdzone świadectwo nie będzie już widoczne na liście wykazu świadectw roboczych, tylko zatwierdzonych.

18

Kwestie obsługi i korzystania z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków są opisane w pomocy, dostępnej na platformie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

19 

Podział powierzchni użytkowej

Zgodnie ze wzorami świadectw energetycznych, podanymi w rozporządzeniu MIiR z dn. 27.02.2015 r., należy podawać podział powierzchni użytkowej budynku (str. 2 świadectwa, pkt 14). W programie ArCADia-TERMO, aby podział powierzchni został przesłany do Centralnego rejestru świadectw charakterystyki energetycznej, dane te wprowadza się w etapie Obliczenia cieplne – Strefy cieplne – Af – Podział.

20

Przykład
Budynek wielorodzinny z powierzchnią handlowo-usługową:
Strefa 1: mieszkania – powierzchnia mieszkalna,
Strefa 2: klatki  schodowe – powierzchnia niemieszkalna,
Strefa 3: handel, usługi, gastronomia – powierzchnia usługowa.

21

Logotermy w programie ArCADia-TERMO

Logotermy w programie ArCADia-TERMO.

Logotermy można potraktować jako indywidulane stacje wymiennikowe ciepła, w których ciepło odbierane przewodami grzewczymi z centralnego węzła ( wymiennika cieplnego) i przekazywane (rozdzielane) do poszczególnych lokali.

W logotermie jest niewielki wymiennik ciepła o małej mocy (od kilku do około 20 kW), oraz mogą być: liczniki ciepła, pompy obiegowe i cyrkulacyjne. Dzięki temu można dokładnie opomiarować zużycie ciepła.

Podzielniki kosztów w świetle obowiązujących przepisów nie mogą stanowić podstawy do dokładnego określenia ilości pobranego ciepła ponieważ nie są to przyrządy pomiarowe. Nie podlegają legalizacji, a ich wskazania nie są wyrażone w żadnych jednostkach fizycznych.

Logotermy najczęściej stosowane są w budownictwie wielorodzinnym, w którym każdy lokal mieszkalny ma mieć niezależne od innych lokali zużycie ciepła.

Logotermy mogą być:
1. na ogrzewanie i ciepłą wodę,
2. tylko na ogrzewanie,
3. tylko ciepłą wodę.

Dzięki logotermom spada też roczne zużycie ciepła czasem nawet o około 20%, choć czasem ( w przypadku lokatorów rzadko podróżujących) tylko najwyżej o kilka procent lub wcale.

Można też zastosować metodę zużyciową, rys. 1 i 2.

Z punktu widzenia obliczeń sprawności instalacji logotermy są elementem węzła cieplnego, znajdującego się i obsługującego ( z powodu stosunkowo niewielkiej całkowitej mocy) część budynku np. samodzielny lokal użytkowy lub mieszkalny, o powierzchni najczęściej do około 100 m2.

Przykładowy sposób uwzględnienia logotermy na c.o. i cw.u. (sprawności cząstkowe) w programie ArCADia-TERMO przedstawiono na rysunkach 1 i 2.

Jednak, z powodu dwustopniowego ( 2 wymienniki ciepła) systemu grzewczego powinno się indywidulanie obliczać sprawność przesyłu ciepła (dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Wartości domyślne należy traktować jako ostateczność, ponieważ mamy dwustopniowy , a nie jednostopniowy system wytworzenia i przesyłu ciepła. A dla dwustopniowego systemu sprawność wytworzenia i przesyłu ciepła będzie iloczynem sprawności węzła wspólnego ( w kotłowni) i logotermy ( drugi stopień). W praktyce całkowita sprawność będzie mniejsza o około od 2% do 3 %.

5-co
Rysunek 1. Ustawienia dla logotermy w systemie c.o. (metoda zużyciowa)

 

5-cwu
Rysunek 2. Ustawienia dla logotermy w systemie c.w.u.

Ostatnim problem jest oświetlenie czy należy je brak pod uwagę.

Jeżeli garaż jest wewnątrz budynku jednorodzinnego lub do niego dobudowany to oświetlenia nie bierze się pod uwagę. W przypadku budynku wielorodzinnego, na potrzeby mieszkańców to też nie.

Natomiast ,gdy garaż jest ogólnie dostępny lub należy do budynku niemieszkalnego to tak. Oświetlenie należy uwzględnić obliczając wskaźnik EP.

Podsumowanie

1) Jeżeli zastosowane są Logotermy wtedy można poważnie rozważyć wykonanie świadectwa metodą zużyciową w programie ArCADia-TERMO.

2) Warto zwrócić uwagę, że zakłady energetyczne dostarczające ciepło niechętnie godzą się na logotermy, ponieważ ich zastosowanie obniżą ilość zakupionego od nich  ciepła.

 

Rozporządzenie MIiR 2015 – zmiany w programie ArCADia-TERMO

Najnowsza wersja programu ArCADia-TERMO o numerze 6.2 jest ważną aktualizacją ponieważ:

 1. dostosowuje program ArCADia-TERMO do najnowszego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wykonywania świadectw energetycznych budynków i części budynków, które weszło w życie 19 kwietnia 2015 roku,
 2. wprowadza nową metodologię obliczeń o nazwie metoda zużyciowa ( w oparciu o wyżej wymienione rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 roku).

W tym artykule zajmiemy się jednak tylko punktem pierwszym, czyli opisem zmian w programie ArCADia-TERMO w zakresie nowego rozporządzenia MIiR z 2015 roku.

 • Etap – Dane Projektu

Zmieniono nazwę pola z Numer projektu na  Numer świadectwa:

1_Numer

Jest to pole tekstowe, w którym należy wprowadzić numer świadectwa wygenerowany przez Centralny System Rejestracji Świadectw energetycznych , znajdujący się na stronie MIiR.

 •  Etap – Ogrzewanie i wentylacja

Zmieniono liczbę wzorów świadectw tylko na: Budynek i Część budynku, rys. 1.

1b_Rodzaj
Rysunek 1.  Dwa wzory świadectw wg rozp. MIiR 2015

 • Etap – Ciepła woda użytkowa

Zmieniono w jednostce we wzorze na VWI nazwę z dzień na doba, rys. 2.

1c_cwu-
Rysunek 2.  Nowa jednostka dla dobowego zapotrzebowania na c.w.u., wg rozp. MIiR 2015

 

 • Etap – Wydruki

Zmieniono zawartość wzoru świadectw charakterystyki energetycznej o następujące pola:

 1. na pierwszej stronie świadectwa dodano pole, określające budynek należący do wymiaru sprawiedliwości, prokuratury lub administracji publicznej, którego obecnie ( w 2015 roku) powierzchnia przekracza 250 m2 i jest w nim prowadzono obsługa interesantów , rys. 3.

1d_budyn
Rysunek 3.  Pole określające  budynek  należący do wymiaru sprawiedliwości, prokuratury lub administracji publicznej spełniający określone w ustawie o Charakt. Energetycznej wymagania

 1. zmieniono nazwę pola Nr uprawnień budowlanych lub wpis do rejestru, na Nr wpisu do wykazu, rys. 4.

1e_sporzadz
Rysunek 4.  Pole określające  na Nr wpisu do wykazu

 1. Zmieniono treść oraz dodano 2 nowe punkty do listy zaleceń na ostatniej stronie świadectwa, rys. 5.

1f_zalecenia

Metoda zużyciowa – system Wspólny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Metoda zużyciowa – system Wspólny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2.

Warto przypomnieć , ze włączenie metody zużyciowej odbywa się poprzez kliknięcie na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym pozycji Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa, rys, 1.

 2a_wybor
Rysunek 1. Włączenie metody zużyciowej

Wykonując świadectwo metodą zużyciową domyślna liczba etapów wynosi tylko 6 ( bez etapu Definicje przegród).  Włączenie etapu Definicje przegród możliwe jest w etapie 1, rys. 2.

2b_definicje
Rysunek 2. Włączenie etapu Definicje przegród

Samo wykonanie obliczeń w metodzie zużyciowej dla budynku, którym jest wspólny system ogrzewania i ciepłej wody rozpoczyna się w etapie Ogrzewanie i wentylacja i polega na kliknięciu pozycji Zużycie ciepła, rys. 3.

2c_zuzycie
Rysunek 3. Wybór pozycji Zużycie ciepła w etapie Ogrzewanie i wentylacja

Pierwszym krokiem (w obliczeniach) jest wybór wspólnego systemu c.o. i c.w.u. oraz rodzaju paliwa. Następnie trzeba wpisać do tabelki ilość zużytego paliwa za okres ostatnich 3 lat (kalendarzowych) lub ostatnich 36 miesięcy, rys. 4. Można oczywiście podać wartość opałową gazu ziemnego podaną przez dostawcę gazu ziemnego.

 

2d_wspolny
Rysunek 4. Wybór wspólnego systemu c.o. i c.w.u. oraz rodzaju paliwa.
Dalej, należy kliknąć na pozycję Nowe źródło ogrzewania i je nazwać oraz podać wszystkie niezbędne dane, w tym ilość energii pomocniczą Eel, pom, H.

Warto zwrócić uwagę na brak  niektórych przycisków Oblicz, pozwalających niektórych dokładnie oszacować sprawności cząstkowe dla systemu ogrzewania i c.w.u., co wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania ilości energii użytkowej osobno dla c.o. i c.w.u.

2e_kociol
Rysunek 5. Parametry systemu ogrzewania

Podobnie należy postąpić w etapie Ciepła woda użytkowa, podając wszystkie dane i obliczając energię pomocniczą Eel,pom, W.

2f_kociol
Rysunek 6. Parametry systemu c.w.u.

W przypadku wspólnego systemu c.o. i c.w.u. nie oblicza się wartości wskaźnika energii użytkowej EU ani jego wartości cząstkowych, rys.  7 i 8.

2g_swiadect
Rysunek 7. Brak wartości EU dla systemu wspólnego c.o. i c.w.u. na pierwszej stronie świadectwa energetycznego

2i_wskaznik
Rysunek 9. Brak wartości EU dla systemu wspólnego c.o. i c.w.u. na ostatniej stronie świadectwa energetycznego

 

 

 

 

Rozporządzenie MIiR z 27 lutego 2015 r. w sprawie wykonywania świadectw energetycznych

Najnowsze rozporządzenie MiIR z 27 lutego 2015 r. w sprawie wykonywania świadectw energetycznych

W dniu 18 lutego 2015 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. (pozycja w Dzienniku Ustaw 376).

Celem tego rozporządzenia jest aktualizacja rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014 r. , które weszło w życie 3 października 2014 r., czyli nieco ponad 6 miesięcy temu.

Ze względu na ogólny charakter zmian ministerstwo zdecydowało się na napisanie i opublikowanie nowego rozporządzenia, a nie na aktualizację już istniejącego

Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu to:

 1. zmiana wszystkich stron wzoru świadectwa energetycznego,
 2. zmiana definicji strefy cieplnej,
 3. zmniejszenie z 3 do 2 rodzaju świadectw energetycznych,
 4. rozszerzenie nowej metody obliczania powierzchni Af na wszystkie rodzaje budynków,
 5. zmiana jednostki zużycia ciepłej wody z „Dzień” na „Doba”,
 6. poprawienie błędnych wzorów do obliczenia wskaźnika Uoze, dla pomp ciepła,
 7. rozszerzenie obliczeń ilości energii pochodzącej z gazu ziemnego w metodzie zużyciowej, w przypadku gdy w ciągu ostatnich 3 lat ilość zużytego ciepła pochodzącego z gazu ziemnego obliczono na podstawie ilości m3 i kWh, czyli gdy najpierw był zamontowany kocioł gazowy i zużycie gazu podano w m3 ,a potem węzeł z licznikiem ciepła w kWh (pochodzącego np. z ciepłowni osiedlowej).

Choć wszystkie zamiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu są słuszne , to jednak brakuje uściślenia kilku, drugorzędnych kwestii.

Na szczęście są to wątpliwości, które mogą zostać wyjaśnione w wyniku ich interpretacji, a nie aktualizacji rozporządzenia.

Te kwestie to:

 1. obliczeniowa nadwyżka ciepła (podczas hipotetycznej wymiany ciepła) między strefami ogrzewanymi o tej samej temperaturze lub innej ( współczynnik fij)
 2. brak podania jednostki wartości Uoze w postaci procentów, polegającym na pomnożeniu wzoru przez 100% (czyli 1,00), a powinno być przez 100 i dopisaniu (po spacji) symbolu %,
 3. brak punktu na ostatniej stronie świadectw w sekcji Objaśnienia, dotyczącego powodu braku wartości EU w świadectwie energetycznych obliczenia energii użytkowej w przypadku wspólnego systemu ogrzewania i ciepłej wody w metodzie zużyciowej.

Do  19 kwietnia 2015 r. czyli w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia będzie dostępna nowa wersja programu ArCADia-TERMO, którą będzie można pobrać, ze strony www. INTERsoft ( przycisk Pobierz-> Aktualizacje).

Na rysunku 1 znajduje się pierwsza strona świadectwa energetycznego wykonanego w programie ArCADia-TERMO według nowego rozporządzenia MIiR z dnia 27 lutego 2015 r.

W wersji tej prawdopodobnie, nie będzie już możliwości wygenerowania świadectwa wg rozp. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Użytkownicy, którzy będą mieli zamiar poprawić  wykonane świadectwo do dnia 18 kwietnia będą mogli to zrobić tylko  wersji 6.1 Programu ArCADia-TERMO. Dlatego powinni sobie tę w wersję zachować.

CHEB_projekt2
Rysunek 1. Planowany wygląd fragmentu pierwszej strony nowego świadectwa energetycznego

CHEB_projekt1
Rysunek 2. Planowany nowy wzór całej pierwszej strony świadectwa energetycznego w programie ArCDAia- TERMO

Zmiany też objęły stronę 2 jak 3 świadectwa ( rys. 3. ), na której dodano dodatkowe dwa zalecenia,

CHEB_projekt3
Rysunek 3. Nowa wykład listy Zaleceń.

Podsumowanie

Dla budynków mieszkalnych przekonwertowanie świadectwa z wersji 6.1 do planowanej  wersji powinno się praktycznie bez odbyć bez żadnych problemów, ponieważ zmiany dotyczą tylko opisów, a nie danych czy wyników obliczeń.

Natomiast dla pozostałych budynków będzie konieczność ponownego obliczenia  powierzchni Af, wtedy gdy występują pomieszczenia o wysokości poniżej 2.20 m. Pozostałe dane będą bez zmian.

Układ grzewczy typu węzeł cieplny – pompa ciepła

Jednym z ciekawych rozwiązań wykorzystywanych w praktyce w instalacji ogrzewania jest układ typu węzeł cieplny- pompa ciepła. Układ ten może być zastosowany w budynkach , których jest wielu właścicieli lub podmiotów wynajmujących pomieszczenia. Najczęściej są to wielkopowierzchniowe galerie lub inne budynku wielofunkcyjne.

Opis układu instalacji

Pierwszym urządzeniem jest węzeł cieplny o sprawności nH,g,1= 0,98 podłączony do ciepłowni lub elektrociepłowni. Współczynnik nakładu na ciepła sieciowego wynosi wH,1 = 0,65 ponieważ, ciepłownia lub elektrociepłownia spala zarówno węgiel kamienny jak biomasę.

Następnie ciepło rozprowadzane jest przewodami c.o. do poszczególnych pomieszczeń (boxów), dla których zainstalowane są pompy ciepła zasilane energią elektryczną (wH,2 = 3,00) o sprawności nH,g2 = 4.0. Liczba pompa ciepła zależy od ilości, wielkości pomieszczeń lub ich grup i może przekraczać nawet 20 sztuk. Na końcu układu , w każdym pomieszczeniu (lub grupie pomieszczeń) ciepło rozprowadzane jest za pomocą wentylatorów. W ten sposób, każdy właściciel lub najemca może regulować temperaturę i ponosić rzeczywiste (w nie wspólne) koszty ogrzewania lokalu

Obliczenie końcowej wartości współczynnika nakładu wH oraz końcowej sprawności nH,g:

wH = wH,1 * wH,2 = 0,65 * 3,0 = 1,95

nH,g = nH,g,1 * nH,g,2 = 0,98 * 4,00= 3,92

Powyższe wartości należy wstawić lub obliczyć bezpośrednio w programie ArCADia-TERMO, korzystając z wbudowanego kalkulatora dostępnego w każdym polu liczbowym, rys.1

Na rysunku 1 przedstawiono konfigurację źródła ciepła w programie ArCADia-TERMO.

Należy zwrócić uwagę, że wybrano rodzaj paliwa Ciepło sieciowe z kogeneracji – Węgiel kamienny, choć paliwami dla całego systemu grzewczego jest ciepło sieciowe jak i energia elektryczna, zasilająca pompy ciepła. Wybór paliwa Energia elektryczna- sieć elektroenergetyczna systemowa– nie byłby w tym przypadku szczęśliwym rozwiązaniem ( chociaż nie miałby wpływu na wynik), ponieważ mógłby wskazywać, że jest to układ pompa ciepła – węzeł cieplny, czyli układ ( ekologiczny), w którym pierwszym urządzeniem jest pompa ciepła, a nie węzeł cieplny.

Definiując rodzaj paliwa dla tego układu należy wybrać system Konwencjonalny (rys. 2) pomimo, że jest pompa ciepła. Dlatego, że źródłem ciepła dla pompy ciepła jest energia konwencjonalna jaką jest ciepło sieciowe wytworzone w ciepłowni lub w elektrociepłowni , a nie ciepło pobrane z otoczenia. Stąd wskaźnik Uoze = 0, a wzory podane w rozporządzeniu MIiR do obliczenia Uoze dla pomp ciepła nie będą miały zastosowania – po prostu rozporządzenie nie przewidziało takiej sytuacji.

Jeżeli jednak zadaniem pomp ciepła jest odzysk ciepła pochodzącego z zysków wewnętrznych w celu dogrzania pomieszczeń, to wtedy układ będzie ekologiczny i wartość Uoze będzie dodatnia.

wezel_pompa
Rysunek 1. Konfiguracja źródła ciepła dla układu typu węzeł cieplny- pompa ciepła

 

baza
Rysunek 2. Wybór Konwencjonalnego rodzaju energii

Jeśli chodzi o urządzenia pomocnicze, to należy uwzględnić zarówno pompy obiegowe jak i wentylatory.

Do wytworzenia chłodu można stosować wieże chłodnicze współpracujące z tymi samymi mpompami ciepła.

Podsumowanie

Przedstawione rozwiązanie warto poznać, ponieważ z pewnością będzie coraz częściej stosowane, choć wymaga ono zastosowania pomp ciepła o wysokiej sprawności, aby cały układ był opłacalny ekonomicznie.

Możliwość wykonania obliczeń, dla tak skomplikowanego przypadku potwierdza wielką siłę i uniwersalność programu ArCADia-TERMO.

Ręczna konfiguracja ustawień początkowych w programie ArCADia-TERMO.

Ręczna konfiguracja ustawień początkowych w programie ArCADia-TERMO.

Zapewne większość użytkowników programu ArCADia-TERMO wie, że automatyczną konfigurację ustawień początkowych do obecnych przepisów można przeprowadzić klikając na wybrany temat w wysuwanym Panelu konfiguracyjnym.

Niestety, czasem istnieje konieczność ręcznego dostosowania obliczeń do naszych, niestandardowych wymagań.

Oto przykłady

1. Włączenie do obliczeń poszczególnych pomieszczeń (lub grup pomieszczeń)

Jeżeli użytkownik programu ArCADia-TERMO musi wykonać świadectwo lub charakterystykę energetyczną bardzo skomplikowanego budynku tzn. budynku, w którym znajduje się dużo pomieszczeń o nietypowym przeznaczeniu takich jak: zbiorniki wody deszczowej, akumulatorownie, rowerownie, pomieszczenia obsługi, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia obsługi i administracji budynku, sale konferencyjne, magazyny, kuchnie oraz pomieszczenia chodzone i niechłodzone wtedy włącznie etapu Straty ciepła, w którym można definiować poszczególne pomieszczenia jest bardzo pomocne.
Aby włączyć ten etap obliczeń należy przejść do etapu numer 1 o nazwie Wybór obliczeń i zaznaczyć pierwszy kwadracik, znajdujący się w górnej części okna programu ArCADia-TERMO, rys.1 (strzałka).

pomieszczenia
Rysunek 1. Opcje etapu Wybór obliczeń

2.Włączenie dodatkowych modułów
Obecnie  dostępne są 4 moduły obliczeń: Efektu ekologiczny (E),
Efektu ekonomicznego (F), Dobór grzejników (G) i Klimatyzacja (H), rys. 2. Włączenie lub wyłączenie dowolnego modułu polega na kliknięciu na dany przycisk. Zielone tło oznacza, że dany moduł jest włączony, a szare tło – wyłączony.

Zaleca się wyłączenie modułów, które nie są wymagane w danych w obliczeniach, ponieważ ich działanie może nieco spowalniać pracę programu ArCADia-TERMO, a także niepotrzebnie zachęcać do wprowadzania do nich danych przez użytkownika programu.

moduly
Rysunek 2. Moduły dostępne w pierwszym etapie programu ArCADia-TERMO

Uwaga 1
Częstym błędem popełnianym przez początkujących użytkowników, jest włącznie modułu Klimatyzacja po to, aby obliczyć zapotrzebowanie na chłód podczas wykonywania świadectwa lub charakterystyki energetycznej budynku. Dlatego należy podkreślić, że moduł Klimatyzacja przeznaczony jest tylko dla specjalistów zajmujących się zawodowo obliczaniem mocy do doboru urządzeń klimatyzacji.

Uwaga 2
Włączenie do obliczeń zapotrzebowania na chłód podczas wykonywania świadectwa lub charakterystyki energetycznej budynku może nastąpić tylko w etapie 3 Dane o budynku, po kliknięciu na przycisk Chłodzenie chlodzenie.

Domyślnie przycisk Chłodzenie jest wyłączony. Dodatkowo, wybranie dowolnego tematu na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym powoduje również wyłączenie obliczeń zapotrzebowania energii na Chłód .

3. Włączenie zakupionej wersji programu

Aby włączyć zakupioną ( posiadającą aktualną licencję) wersję programu ARCADia-TERMO należy w pierwszym etapie kliknąć odpowiedni przycisk A, B, C lub D, rys. 3.

Wybranie wersji, na którą użytkownik nie posiada aktualnej licencji, spowoduje jej częściowe zablokowanie, uniemożliwiające wprowadzanie większości danych.

wersje
Rysunek 3. Przyciski pozwalające włączyć zakupioną wersję programu ArCADia-TERMO

4. Włączenie innych norm i rozporządzeń 
W przypadku chęci wykonania nietypowych obliczeń należy otworzyć zakładkę Wybór obliczeń , znajdującą się w menu Ustawienia -> Opcje. Dostępne (w kolorze niebieskim), będą tylko wybrane opcje, w zależności od zakupionej licencji programu ArCADia-TERMO.
Najmniej dostępnych opcji jest wersji LT, a najwięcej PRO.

ustawienia
Rysunek 4. Dostępne opcje w zakładce Wybór obliczeń

  

 1. Włącznie warunków technicznych WT 2017 i WT2021

 Jeżeli projektowany budynek ma spełniać przyszłe warunki techniczne WT 2017 lub WT20121, to wtedy należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednią pozycję, rys. 5.

warunki_tech
Rysunek 5. Parametry podane w warunkach technicznych WT 2014/17/21

Jeżeli użytkownik pogubi się we własnych ustawieniach, to zawsze może przywrócić ustawienia domyślne, klikając na wybrany temat obliczeń, znajdujący się na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym.