Archiwum kategorii: Moduły dodatkowe TERMO

Chłodzenie, klimatyzacja, zyski ciepła

Chłodzenie, klimatyzacja, zyski ciepła

Program ArCADia-TERMO jest programem wszechstronnym i pozwala m.in. obliczać sezonowe zapotrzebowanie na chłód oraz zyski ciepła na kilka sposobów. Program oferuje następujące rodzaje obliczeń:

  1. Obliczenia zapotrzebowania na chłód Qcnd [kWh/rok] na potrzeby świadectw i projektowanych charakterystyk energetycznych, wykonywane zgodnie z metodologią dotyczącą ŚCHE i PCHE lub normą 13790. Można je wykonać na każdej wersji programu od STD wzwyż. Obliczeniom tym dedykowany jest etap Obliczenia cieplne – Strefy chłodu, który ukaże się przy sporządzaniu świadectwa, projektowanej charakterystyki energetycznej, analizy środowiskowej czy ekonomicznej, po zaznaczeniu na zielono w etapie 3 Dane wejściowe – Dane o budynku przycisku Chłodzenie.

2. Obliczenia zysków ciepła Q [W] na potrzeby doboru urządzeń klimatyzacyjnych. Obliczenia te obejmują zyski od ludzi, urządzeń, przegród, oświetlenia i materii, dla najgorszego dnia w roku, zgodnie z niemieckimi wytycznymi VDI 2078. Obliczeniom tym dedykowany jest moduł Klimatyzacja, objęty odrębną licencją. Zyski ciepła liczy się osobno dla poszczególnych pomieszczeń w etapie Obliczenia cieplne – Zyski ciepła.

3. Określenie wewnętrznych zysków ciepła metodą uproszczoną lub szczegółową, przy wyznaczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Obliczenia te są dostępne w etapach Strefy cieplne i Strefy chłodu, w zakładkach Zyski wewnętrzne. Metoda szczegółowa uwzględnia zyski od ludzi, urządzeń, oświetlenia, instalacji i zasobników.

Dobór grzejników – ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe, powietrzne

Dobór ogrzewania – grzejnikowe, podłogowe, powietrzne

Jednym z modułów wzbogacających program ArCADia-TERMO jest „Dobór grzejników”. Za pomocą tego modułu można dobrać, na podstawie wyliczonych obciążeń cieplnych pomieszczeń, nie tylko grzejniki, ale i ogrzewanie płaszczyznowe, powietrzne czy inne. Dobór odbywa się z obszernych baz urządzeń producentów, które Użytkownik może oczywiście poszerzać o kolejne katalogi, tak samo jak ma to miejsce w przypadku pozostałych baz dostępnych w programie ArCADia-TERMO.

Przed przystąpieniem do doboru należy, po włączeniu modułu „Dobór grzejników” lub wybraniu tego tematu z wysuwanej listwy startowej, w menu Ustawienia – Opcje – Dobór odbiorników określić parametry niezbędne do doboru, różne dla poszczególnych rodzajów ogrzewania:

ogrz1

– dla ogrzewania grzejnikowego: producenta i typoszereg grzejników, temperaturę zasilania i powrotu, preferowane wymiary grzejników, dodatki (na zawór termostatyczny, usytuowanie, obudowę, sposób podłączenia, ochłodzenie wody), kondygnację, na której jest usytuowane źródło ciepła oraz współczynnik dopasowania L/H;

ogrz2

– dla ogrzewania płaszczyznowego: producenta i typoszereg orurowania, temperaturę zasilania i powrotu, warstwy posadzki, sposób ułożenia;

ogrz3

– dla ogrzewania powietrznego: producenta i typoszereg urządzeń, temperaturę zasilania i powrotu.

ogrz4

Tak zdefiniowane parametry będą wczytywane domyślnie do wszystkich pomieszczeń, w których będzie dobierane ogrzewanie. W trakcie doboru można oczywiście te parametry modyfikować w wybranych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczeniach możliwe jest zaprojektowanie ogrzewania łączonego, np. grzejnikowego z podłogówką, poprzez określenie udziałów % poszczególnych rodzajów ogrzewania tak, aby łącznie pokryły one 100% zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu. Istnieje także możliwość wprowadzenia rozdziału ciepła na otaczające pomieszczenia w tych pomieszczeniach, w których nie będzie zamontowane urządzenie grzewcze. Wtedy obciążenie cieplne takiego pomieszczenia jest rozdzielane na pomieszczenia sąsiednie, w których urządzenia grzewcze będą dobrane z uwzględnieniem zwiększonej mocy.

ogrz5

W przypadku bardzo wysokiego zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu, można część obciążenia cieplnego przekazać do otaczających pomieszczeń, zaprojektować ogrzewanie mieszane lub rozdzielić moc na kilka mniejszych urządzeń – w programie można zdefiniować dowolną ilość urządzeń, z których każde przejmie określony % obciążenia cieplnego.

Rezultaty doboru są uzależnione od zadeklarowanych parametrów, ale i wskazanego sposobu doboru: dla ogrzewania grzejnikowego – optymalnego, pierwszego, proporcjonalnego, ręcznego; dla ogrzewania płaszczyznowego – po najmniejszej średnicy lub po najmniejszym/największym rozstawie oraz w zależności od typu strefy (standardowa, łazienkowa, brzegowa). W przypadku, gdy pojawi się komunikat, że program nie jest w stanie dobrać ogrzewania na zadane parametry, należy: dodać grzejnik/obieg, zmodyfikować udziały %, zmienić sposób doboru, zmodyfikować wymiary (dł./szer./wys. grzejnika; średnicę/rozstaw rur w podłogówce); rozdzielić część obciążenia cieplnego na inne pomieszczenia, wybrać innego producenta/typoszereg z katalogu.

ogrz7

W przypadku ogrzewania podłogowego Użytkownik może narzucić preferowany rozstaw i średnicę rur, ale może to skutkować tym, że program nie będzie w stanie dobrać ogrzewania dla tych parametrów dla wybranego sposobu doboru i typu strefy. Wtedy konieczna będzie zmiana sposobu doboru lub typu strefy, a w ostateczności przyjęcie innych wymiarów. Program sam dobiera optymalny rozstaw i średnicę rur dla wybranego typu strefy i sposobu doboru, z uwzględnieniem warunku nie przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury warstwy posadzki. Niespełnienie tego parametru będzie skutkowało niepowodzeniem doboru, gdy np. Użytkownik narzuci za mały rozstaw rur lub za dużą średnicę, przy równoczesnym przyjęciu strefy o niższej temperaturze warstwy podłogowej.

ogrz6

Długość wężownicy liczona ze wzoru L = Aop/T jest wielkością przybliżoną, gdyż nie uwzględnia m.in. sposobu ułożenia rur (meandrowo/ślimakowo/inne). Faktyczną długość wężownicy najdokładniej można określić na rysunku, wrysowując wężownicę w pomieszczenie.

Na koniec należy podkreślić, że moduł „Dobór grzejników” jest programem obliczeniowym, a nie graficznym, i pozwala na dobranie urządzeń grzewczych, które pokryją zapotrzebowanie na ciepło budynku. W module tym nie zostaną wykonane obliczenia hydrauliczne ciśnień, strat, nastaw czy przepływów. Do tego celu konieczne jest rozrysowanie instalacji, co można wykonać w systemie ArCADia, za pomocą nakładki ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE.

Dobór grzejników – ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe

W module „Dobór grzejników” można dobrać, na podstawie wyliczonego obciążenia cieplnego pomieszczeń, m.in. ogrzewanie płaszczyznowe. Przed przystąpieniem do doboru należy w menu Ustawienia – Opcje – Dobór odbiorników określić parametry niezbędne do doboru: producenta i typoszereg orurowania, temperaturę zasilania i powrotu, warstwy posadzki oraz sposób ułożenia rur.

ogrz1

Tak zdefiniowane parametry będą wczytywane domyślnie do wszystkich pomieszczeń, w których będzie dobierane ogrzewanie. W trakcie doboru można oczywiście te parametry modyfikować w wybranych pomieszczeniach.

ogrz3

W przypadku bardzo wysokiego zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu, można część obciążenia cieplnego przekazać do otaczających pomieszczeń, zaprojektować ogrzewanie mieszane (dodać np. grzejniki) lub rozdzielić moc na kilka mniejszych wężownic – w programie można zdefiniować dowolną ilość obiegów, z których każdy przejmie określony % obciążenia cieplnego.

ogrz9

Rezultaty doboru są uzależnione od zadeklarowanych parametrów, ale i wskazanego sposobu doboru: po najmniejszej średnicy lub po najmniejszym/największym rozstawie oraz w zależności od typu strefy (standardowa, łazienkowa, brzegowa). W przypadku, gdy pojawi się komunikat, że program nie jest w stanie dobrać ogrzewania na zadane parametry, należy: dodać grzejnik/obieg, zmodyfikować udziały %, zmienić sposób doboru i/lub typ strefy, zmodyfikować wymiary (średnicę/rozstaw rur); rozdzielić część obciążenia cieplnego na inne pomieszczenia, wybrać innego producenta/typoszereg z katalogu.

ogrz10

W przypadku ogrzewania podłogowego Użytkownik może narzucić preferowany rozstaw i średnicę rur, ale może to skutkować tym, że program nie będzie w stanie dobrać ogrzewania dla tych parametrów dla wybranego sposobu doboru i typu strefy. Wtedy konieczna będzie zmiana sposobu doboru lub typu strefy, a w ostateczności przyjęcie innych wymiarów. Program sam dobiera optymalny rozstaw i średnicę rur dla wybranego typu strefy i sposobu doboru, z uwzględnieniem warunku nie przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury warstwy posadzki. Niespełnienie tego parametru będzie skutkowało niepowodzeniem doboru, gdy np. Użytkownik narzuci za mały rozstaw rur lub za dużą średnicę, przy równoczesnym przyjęciu strefy o niższej temperaturze warstwy podłogowej.

ogrz11

Należy podkreślić, że długość wężownicy liczona ze wzoru L = Aop/T jest wielkością przybliżoną, gdyż nie uwzględnia m.in. sposobu ułożenia rur (meandrowo/ślimakowo/inaczej). Faktyczną długość wężownicy najdokładniej można określić na rysunku, wrysowując wężownicę w pomieszczenie.

Najczęstsze problemy i błędy przy doborze ogrzewania podłogowego:

– nie zdefiniowane warstwy posadzki;

– wpisanie małego rozstawu 10-15 cm (jak dla strefy brzegowej), przy jednoczesnym wybraniu strefy standardowej lub łazienkowej; prawdopodobnie zostanie przekroczona maksymalna temperatura posadzki dla strefy, ponieważ im mniejszy rozstaw, tym wyższa temperatura posadzki;

– wybranie strefy brzegowej i wpisanie dużego rozstawu 25-30 cm; dla strefy brzegowej przyjmuje się najmniejsze rozstawy rzędu 5-15 cm;

– wpisanie preferowanego rozstawu i średnicy rur; wielce prawdopodobne jest, że jeden z parametrów (rozstaw lub średnica) będą nieprawidłowe, co uniemożliwi dobór wężownicy; należy wpisać co najwyżej jeden wybrany parametr lub nie wpisywać żadnego i pozwolić programowi dobrać parametry najbardziej optymalne dla danego typu strefy i sposobu doboru.

Wnioski:

– im mniejszy rozstaw, tym wyższa temperatura posadzki – ryzyko przekroczenia maksymalnej temperatury dla danego typu strefy;

– sposób doboru „po najmniejszym rozstawie” optymalny dla strefy brzegowej;

– im większy rozstaw, tym mniejsza długość wężownicy i mniejsza jednostkowa wydajność cieplna q [W/m2];

– jeżeli długość wężownicy jest za duża, należy zwiększyć liczbę obiegów, podzielić pomieszczenie na strefy lub zwiększyć udział % innego rodzaju ogrzewania, np. grzejnikowego.

Dobór ogrzewania podłogowego nie jest sprawą prostą i Projektant nierzadko musi brać pod uwagę zasadność stosowania ogrzewania mieszanego, ponieważ częstokroć niemożliwością jest pokrycie zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu w całości jedynie przez ogrzewanie podłogowe. Kluczem do sukcesu jest też właściwe rozplanowanie stref brzegowych i pobytowych/łazienkowych.

Standardy NF15/NF40

Dotacje NF15/NF40

Moduł obliczeniowy „Dotacje NF15/NF40” jest modułem wzbogacającym program ArCADia-TERMO, służącym do obliczeń standardu energetycznego dla budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, wznoszonych w technologii pasywnej lub energooszczędnej. Wymagania te zostały określone w programie Poprawa efektywności energetycznej – Domy energooszczędne, prowadzonym przez NFOŚiGW. Program ma na celu promowanie i finansowe wspieranie budownictwa mieszkalnego energooszczędnego i pasywnego.

W programie ArCADia-TERMO można wykonać takie obliczenia. Są one zbliżone do obliczeń ŚCHE. Po wybraniu interesującego nas standardu NF15 lub NF40 na wysuwanej listwie startowej

NF01

lub w etapie Dane wejściowe – Wybór obliczeń,

NF08

program dobierze ustawienia zgodne z wytycznymi NFOŚiGW. Obliczenia będą bazowały na metodologii z 6.11.2008 r.

NF02

W etapie Dane wejściowe – Dane o budynku należy wybrać rodzaj budynku „mieszkalny” i właściwe przeznaczenie.

W etapie Definicje przegród przegrody muszą zostać zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania wybranego standardu energetycznego (wymagane wartości wsp. U można podejrzeć pod przyciskiem Tablice lub w menu Ustawienia – Opcje – Wybór obliczeń – NF15/NF40). Dla okien można wybrać sposób obliczeń „zdefiniowane oszklenie przegrody”, aby wyliczyć wsp. U.

NF04

Dla podłogi na gruncie możliwe jest wykonanie obliczeń wg normy PN-EN ISO 13370, z możliwością uwzględnienia izolacji krawędziowej.

W etapie Strefy cieplne, w zakładce Straty przez wentylację należy wykonać obliczenia zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 (analogicznie w etapie Straty ciepła, gdyby ten etap był włączony do obliczeń).

NF09

W zakładce Zyski wewnętrzne przyjąć metodę uproszczoną i jednostkowe wartości zysków ciepła z wytycznych standardów NF.

NF11

W zakładce Dodatki zostanie obliczona wewnętrzna pojemność cieplna – należy wybrać szczegółową metodę obliczeń.

NF12

W sytuacji, gdy w części budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, zaleca się wydzielenie osobnej strefy cieplnej.

W etapie Dotacja NF15/NF40 należy zdefiniować systemy ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, mając na uwadze wymagania co do sprawności tych instalacji. W zakładce Budynek należy podać niezbędne informacje na temat spełnienia pozostałych wymagań.

NF13

W przypadku, gdy część budynku mieszkalnego jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej, można dodać kolejną grupę, aby wydzielić strefę niemieszkalną i określić udział jej powierzchni w całkowitej powierzchni domu. Powierzchnię działalności gospodarczej należy podać w zakładce Budynek referencyjny.

NF14

W etapie Podgląd projektu – Obliczenia cieplne – Wyniki ogólne jest pokazana obliczona wartość wskaźnika EUco. W zakładce Dotacja NF15/NF40 znajduje się podsumowanie obliczeń z podanymi: uzyskaną wartością EUco umieszczoną na suwaku energii, przeznaczeniem budynku, wybranym standardem energetycznym, udziałem % powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą oraz informacją na temat dopłaty do kredytu na budowę domu.

NF15

W etapie Wydruki znajduje się raport, w którym zebrane są wszystkie parametry podlegające ocenie, przyrównane do wartości wymaganych przez wytyczne dla wybranego standardu energetycznego.

Audyt i Efekt ekonomiczny – kosztorysowanie – współpraca z CENINWEST

Audyt – kosztorysowanie

Wykonując audyt, w celu sporządzenia kalkulacji kosztów zaproponowanych ulepszeń, można wykorzystać możliwość współpracy programu ArCADia-TERMO z programem kosztorysowym CENINWEST. Warunkiem współpracy jest posiadanie zainstalowanych na komputerze obu programów: ArCADia-TERMO oraz Ceninwestu. W wybranych etapach obliczeń, z prawej strony tabel, w których dokonuje się wyceny zaproponowanych ulepszeń modernizacyjnych, znajduje się ikona, służąca do łączenia z programem Ceninwest.

ceninwest1

Po kliknięciu tego przycisku otwiera się okno programu Ceninwest, w którym tworzymy nowy projekt lub otwieramy już istniejący kosztorys.

ceninwest2

Jeśli tworzymy kosztorys od nowa, najpierw określamy jego rodzaj, a następnie w pustej tabeli, która się ukaże, klikamy prawym przyciskiem myszy i wstawiamy nowe pozycje lub grupy.

ceninwest3

Dla każdej pozycji określamy: nazwę, jednostkę, ilość, cenę jednostkową, udział %, mnożnik, krotność oraz stawkę VAT. Program na podstawie tych danych wylicza wartość netto i brutto w [zł].

ceninwest4

Po dokonaniu wyceny należy kliknąć ikonę ArCADii-TERMO, przed wyjściem z programu Ceninwest zapisać (można nie zapisywać) stworzony kosztorys oraz wybrać pozycje kosztorysowe, które chcemy przesłać do programu ArCADia-TERMO.

ceninwest11

ceninwest5

Wskazane elementy zostaną przekazane do programu ArCADia-TERMO i pojawią się w tabeli kosztów/prac remontowych.

ceninwest6

W etapie Audyt – Ściany, stropy, stropodachy w przypadku docieplenia ścian możliwe jest też skorzystanie z gotowego szablonu wyceny. W tym celu po ustawieniu się w tabeli na wybranym wariancie docieplenia, klikamy ikonę Ceninwestu i potwierdzamy, że chcemy wykorzystać szablon kosztorysu.

ceninwest7

ceninwest8

Na ekranie pojawi się okno szablonu ocieplenia ściany zewnętrznej, w którym należy podać wymagane wymiary. W obliczeniach, oprócz samego docieplenia, można uwzględnić m.in. prace przygotowawcze, obróbki blacharskie, docieplenie loggi balkonowych oraz inne elementy dodatkowe.

ceninwest9

Po uzupełnieniu niezbędnych danych klikamy przycisk „ok” i szablon zostaje przekazany do programu Ceninwest, w którym ukazują się wyliczone koszty netto i brutto w [zł].

ceninwest10

Aby przekazać obliczone koszty do programu ArCADia-TERMO, klikamy właściwą ikonę i wybieramy elementy do przesłania.

ceninwest11

ceninwest12

W tabeli danych głównych do optymalizacji w kolumnach Kj netto [zł/m2], Nakłady netto [zł] i Nakłady brutto [zł] pojawią się wartości. Analogicznie należy postąpić z każdym innym wariantem, czy to dla tego samego materiału, ale o innej grubości, czy to dla innej zaproponowanej izolacji.

ceninwest13

Współpraca ArCADia-TERMO z programem Ceninwest jest także dostępna w obliczeniach Efektu ekonomicznego, przy określaniu kosztów inwestycyjnych poszczególnych systemów.

Świadectwo na skróty

PCHE/ŚCHE na skróty – gdy znamy Qhnd lub mamy rachunki zużycia energii

Ze strony Użytkowników programu ArCADia-TERMO pojawiają się pytania o możliwość sporządzenia ŚCHE czy PCHE „na skróty”, tzn. z pominięciem etapu obliczeń cieplnych. Jedną z opcji jest wyznaczenie ŚCHE „metodą zużyciową”, dopuszczoną do stosowania przez Ustawodawcę, jednak pod pewnymi obostrzeniami. W metodzie tej wskaźniki rocznego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje energii (użytkową, końcową, pierwotną) oblicza się na bazie rzeczywistego zużycia energii/nośników energii stwierdzonego na podstawie faktur z trzech ostatnich lat poprzedzających datę sporządzenia ŚCHE.

na skroty04

W przypadku niemożliwości zastosowania metody zużyciowej program ArCADia-TERMO oferuje także drugą ewentualność. Warunkiem jej użycia jest dysponowanie przez Certyfikatora informacjami na temat wielkości zapotrzebowania na ciepło budynku. W takich okolicznościach, po wybraniu z listwy startowej tematu obliczeń „ŚCHE – metoda obliczeniowa” czy „Projektowana charakterystyka energetyczna” konieczne jest, aby w etapie Obliczenia cieplne – Strefy cieplne nie było wprowadzonej żadnej strefy cieplnej.

Bezpośrednio przechodzimy do etapu Certyfikat. W etapie Ogrzewanie i wentylacja, w polu Qhnd podajemy znaną nam wartość zapotrzebowania na ciepło obiektu w [kWh/rok], następnie definiujemy system grzewczy (jedno lub więcej źródeł ciepła). Należy pamiętać również, aby podać powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza (można ją zablokować kłódką w polu liczbowym).

W etapie Certyfikat – Ciepła woda użytkowa uzupełniamy dane niezbędne do wyznaczenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową lub w przypadku posiadania wiedzy odnośnie tego zapotrzebowania wpisujemy wartość w polu Qwnd i blokujemy kłódką. Definiujemy źródło(a) c.w.u.

na skroty02

Podobnie należy postąpić z systemem chłodzenia i oświetlenia.

Opisana metoda może być przydatna w pewnych sytuacjach, jednak należy mieć na uwadze, że omijając etap obliczeń cieplnych musimy być pewni, że wartości którymi dysponujemy są wiarygodne i zostały wyznaczone w sposób prawidłowy. Ponadto pomijając etap stref cieplnych czy także definicji przegród warto pamiętać, że świadectwo czy raport PCHE będą wtedy niekompletne, więc brakujące dane trzeba będzie uzupełnić ręcznie.

Obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego w programie ArCADia-TERMO

Obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego w programie ArCADia-TERMO w analizie środowiskowo-ekonomicznej

W tym artykule zostanie opisane sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO oraz tok obliczeń rocznej emisji CO2 na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wykonanie obliczeń wymaga włączenia Efektu ekologicznego lub z Panelu wysuwanego kliknięcia na temat obliczeń Analiza środowiskowo-ekonomiczna.

Obliczenia zostaną wykonane dla gazu ziemnego:
1) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/1,0E6 m3.

Dla większej przejrzystości w obliczeniach uwzględniono tylko system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej , a pominięto energię elektryczną (pomocniczą) oraz alternatywne systemy (źródła).

Zużycie Paliw

Po pobraniu (przy użyciu przycisku Pobierz dane z certyfikatu) danych z certyfikatu, dane zostaną automatycznie przepisane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego, rys.1 i 2.

3_Pobierz CO-GazRysunek 1. Dane automatycznie pobrane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego dla c.o.

3_Pobierz CWU-GazRysunek 2. Dane automatycznie pobrane projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego dla c.w.u.

Obliczenia

Przechodząc do etapu EFEKT EKOLOGICZNY w obecnej wersji ARCADia-TERMO 6.3 należy podać wartość emisji CO2 w przeliczeniu na 1 000 000 m3 gazu ziemnego.

Na podstawie danych m.in. z KOBiZE mamy wartości opałowe dla gazu ziemnego oraz zawrtość emisji CO2 :

Wo = 9,97 kWh/m3 oraz Wo= 55,82 kg CO2/GJ  : 277,777kWh/GJ = 0,201 kg CO2/kWh.

Czyli z 1 m3 gazu ziemnego powstaje 9,97 kWh/m3 * 0,201 kg CO2/kWh = 2,004 kg CO2/m3.

Ponieważ dla gazu ziemnego powinno się obecnie wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3, dlatego w kolumnie CO2 należy wpisać wartość 2,004 * 106 = 2 004 000 kg/1,0E6 m3, rys. 3.
3_Emisja CO2-Gaz
Rysunek 3. Dla gazu ziemnego należy wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3 i wstawić dla CO2 wartość 2004000 kg CO2/rok

3_CO2_Gaz
Rysunek 3. Obliczona wartość emisji CO2 dla gazu ziemnego

Stąd dla c.o. i c.w.u. mamy roczne zużycie gazu wynoszące 1548,04 m3 + 532,94 m3 = 2080,98 m3/ rok, a ilość emisji CO2 równa będzie 2080,98 m3/ rok * 2,004 kg/ m3 = 4170,28 kg CO2/rok , czyli dokładnie tyle samo co zostało obliczone przez program ArCADia-TERMO 6.3.

Wnioski

1) Wykonując obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego należy w etapie EFEKT EKOLOGICZNY w zakładce Emisja zanieczyszczeń wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3 i wstawić w kolumnie CO2 wartość 2004000 kg CO2/rok

2) Powyższe obliczenia mają zastosowanie  w  przypadku danych pochodzących z projektowanej charakterystyki energetycznej

3) Powyższe obliczenia dla CO2 nie mają zastosowania  w  przypadku świadectw energetycznych budynków

 

 

 

Obliczenia emisji CO2 dla energii elektrycznej w programie ArCADia-TERMO

Obliczenia emisji CO2 dla energii elektrycznej w programie ArCADia-TERMO

W tym artykule zostanie opisane sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO oraz tok obliczeń rocznej emisji CO2 na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wykonanie obliczeń wymaga włączenia Efektu ekologicznego lub z Panelu wysuwanego kliknięcia na temat obliczeń Analiza środowiskowo-ekonomiczna.

Obliczenia zostaną wykonane dla energii elektrycznej w dwóch wariantach:

  • 1) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/GJ.
  • 2) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/kWh.

Dla większej przejrzystości w obliczeniach uwzględniono tylko system ogrzewania , a pomięto system, c.w.u.

Zużycie Paliw

Po pobraniu (przy użyciu przycisku Pobierz dane z certyfikatu) danych z certyfikatu, dane zostaną automatycznie przepisane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego, rys.1.

3_zuzycie
Rysunek 1. Dane automatycznie pobrane projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego.

Alternatywne źródła

Jeżeli mają być wykonane obliczenia porównawcze, wtedy należy kliknąć w lewym górnym rogi na pozycję Alternatywne źródła oraz na przycisk Wykonaj obliczenia porównawcze, rys.2.

3_alternat
Rysunek 2. Dane porównawcze do obliczeń

Następnie, należy kliknąć w lewym dolnym rogu okna programu przycisk EFEKT  EKOLOGICZNY (rys. 3) i wybrać z bazy danych rodzaj nowego paliwa np. Energia elektryczna, rys. 4.

3_baza_emisji

Rysunek 3. Dane do obliczeń emisji CO2

baza

Rysunek 4. Wybór paliwa w Bazie emisji zanieczyszczeń

Na końcu trzeba przejść do etapu WYDRUKI i kliknąc na pozycję Efekt ekologiczny lub Analiza środowiskowo-ekonomiczna, aby zobaczyć końcowy raport, rys.5

3_wyniki_emisji

Rysunek 5. Wyniki obliczeń w kg/rok emisji CO2

Poniżej został przedstawiony algorytm obliczeń emisji CO2 w przypadku gdy jednostką emisji jest kg.GJ i kg/kWh.

Obliczenia CO2 dla jednostki kg/GJ
Btot,alt,kWh = 42056, 69 kWh/rok + 5519,49 kWh/rok = 47576,18 kWh/rok

Btot,alt,GJ = = 47576,18 kWh/rok : 277,777 kWh/GJ = 171,275 GJ/rok

Eco2,GJ = 225,56 kg/GJ

Etot, CO2 = 171,275 GJ/rok * 225,56 kg/GJ = 38632,73 kg CO2 /rok

Obliczony przez program ArCADia0-TERMO wynik wynosi 38632,30 kg CO2. Różnica 0,43 kg wynika tylko z zaokrągleń.

Obliczenia CO2 dla jednostki kg/kWh
Jeżeli ilość jednostkowa emisji CO2 ma być podana w kg/kWh wtedy należy ręcznie podzielić wartość w kolumnie CO2 przez 277,777, stąd Eco2,kWh = 225,56 kg/GJ : 277,777 kWh/GJ = 0,812 kg/kWh i tą wartość wpisać do kolumny CO2 poniższej tabeli.

3_baza_emisji2

Podsumowanie

Funkcjonalność obliczeń dla Efektu ekologicznego będzie sukcesywnie poszerzana w programie ArCADia-TERMO. Dlatego w niedalekiej przyszłości użytkownicy mogą spodziewać się kolejnych udogodnień.

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Wyjaśnienie sposobu licencjonowania programu ArCADia-TERMO wymaga przeczytania całego artykułu.

 Rozdział 1. Wersje i sposób numeracja programu ArCADia-TERMO.

1. Po pierwsze
Trzeba podkreślić, że fizycznie program ArCADia-TERMO jest jeden, niezależnie od posiadanej lub nieposiadanej licencji przez użytkownika. Oznacza to, że każdy kto ściąga z internetu, a potem instaluje na swoim komputerze program ArCADia-TERMO, nie będzie musiał później instalować innej wersji tylko dlatego, że ją właśnie zakupił.

Program można bezpłatnie pobrać ze strony www.intersoft.pl, przycisk Pobierz -> Aktualizacje i wersje demo -> Aktualizacje lub bezpośrednio ze strony linku:

http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

Na stronie internetowej www.intersoft.pl dostępne są również wersje archiwalne programu ArCADia-TERMO.

2.Po drugie
Program ArCADia-TERMO posiada numer np. 6.0.1078, określający aktualny zakres obliczeń, norm i rozporządzeń oraz funkcjonalności jaką ma do dyspozycji użytkownik. Numer ten można sprawdzić klikając na menu Pomoc -> O programie

Obecnie tj. listopad 2014 r. ,w sprzedaży jest wersja 6.

Aktualizacje wersji 6 mogą mieć numery 6.0.XXXX, 6.1.YXYZ, 6.2.XXTX, 6.3.XWXP i jak dotąd, jest zasadą, że są one bezpłatne.

3.Po trzecie
W zależności od przeznaczenia program ArCADia-TERMO występuje w 5 wersjach, od najniższej do najwyższej:

a) Demonstracyjna (bezpłatna)
b) ArCADia-TERMO LT (płatna), czyli LIGHT
c) ArCADia-TERMO STD (płatna), czyli STANDARD
d) ArCADia-TERMO (płatna), czyli TERMO
e) ArCADia-TERMO PRO (płatna), czyli PRO

Wersja   Demonstracyjna jest bezpłatna i przez 30 dni od pierwszego dnia jej zainstalowania pozwala wykonywać wszystkie obliczenia jakie tylko są możliwe, ale bez licencji, czyli w celach niekomercyjnych, po to, aby przed zakupem użytkownik miał możliwość poznania działania programu i wszystkich jego możliwości.

Wersja   ArCADia-TERMO LT jest najtańsza i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych bez chłodzenia ( i bez oświetlenia).

Wersja ArCADia-TERMO STD jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO LT i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne kadego rodzaju budynku i lokalu np. biurowy, mieszkalny, produktcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO TERMO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO STD i pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne każdego rodzaju budynku i lokalu, ale także charakterystykę energetyczną każdego budynku np. biurowy, mieszkalny, produkcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO PRO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO i jest najdroższa. Pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne oraz charakterystykę energetyczną budynku, ale także audyty energetyczny i audyt remontowy.

Warto podkreślić, że zakup wersji wyższej pozwala na wykonywania obliczeń we wszystkich niższych wersjach.

Przykład 1
|Po zakupieniu wybranej ( płatnej) wersji programu, użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, specjalny plik licencyjny, który powinien zainstalować na swoim komputerze. Plik licencyjny może zawierać od jednej do 4 licencji i zależy to od zakupionej wersji.

Przykład 2
Jedna licencja jest tylko w przypadku zakupu tylko wersji ArCADia-TERMO LT. A cztery licencje dla wersji ArCADia-TERMO PRO. Oznacza, to że użytkownik może w sposób legalny wykonywać obliczenia także na niższych wersjach.

Oczywiście, nie można wykonywać obliczeń, na wersji wyższej niż zakupiona. I dlatego, po okresie 30 dni od pierwszej instalacji oraz po przełączeniu się na wyższą wersję niż zakupiona, użytkownik nie będzie mógł wprowadzać danych, ponieważ zostanie wyświetlony komunikat- Wersja niekomercyjna , a pola edycyjne zostaną zablokowane. Chociaż można będzie bez problemu w tej wyższej wersji wczytać dowolny plik .thb z danymi, ale tylko do odczytu.

  1. Po czwarte
    Do każdej płatnej wersji można dokupić oddzielnie dodatkowy moduł, taki jak:

Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników oraz Klimatyzacja, rysunek poniżej:
5_11_moduly

 

Uruchomienie lub wyłączenie dodatkowych modułów polega na kliknięciu wybranego przycisku.

Jednoczesny zakup modułów Efekt ekologiczny oraz Efekt ekonomiczny pozwala wykonywać Analizę środowiskowo-ekonomiczną, dołączaną, jako niezależne opracowanie,   do projektu budowlanego.

Moduł Dobór grzejników jest przeznaczony głównie dla instalatorów grzejników, a Klimatyzacja – dla instalatorów systemu klimatyzacji.

Po zakupieniu każdego dodatkowego modułu użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, dodatkowy plik licencyjny, który powinien zainstalować tylko na jednym komputerze.

  1. Po piąte
    Wersja ArCADia-TERMO 6 posiada specjalny wysuwany panel (rysunek poniżej) pozwalający automatycznie skonfigurować i zoptymalizować program do zakresu obliczeń oraz wyświetla zakupione przez użytkownika licencje oraz podaje informacje jakie moduły działają wersji demonstracyjnej lub w ograniczonym zakresie. Szczególnie początkujący lub średnio zaawansowani użytkownicy powinni z niego korzystać.

 Zielony_przycisk

 6.Po szóste
Użytkownik powinien wybrać i kupić tę wersję, która mu najbardziej odpowiada, pomiętając, że może ją w przyszłości aktualizować i rozszerzać.

Zakup programu daje prawo do bezterminowego użytkowania programu ArCADia-TERMO tylko przez jego właściciela (firmę) i tylko na jednym stanowisku komputerowym. Nie ma wersji sieciowej i wielostanowiskowej.

W przypadku zmiany (lub awarii) komputera, użytkownik powinien odinstalować usunąć licencje z Menadżera licencji i zainstalować je na innym komputerze.

Po usunięciu licencji program ArCADiaTERMO zaczyna automatycznie działać w wersji demonstracyjnej.

W przypadku zagubienia pliku licencji istnieje możliwość jej bezpłatnego lub płatnego odtworzenia.

ArCADia-TERMO 6 – Nowość – Panel konfiguracyjny

Nowość – Panel konfiguracyjny, czyli to co lubię najbardziej

Program ArCADia-TERMO 6 został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy wszyscy mogli korzystać z niego bez problemów.

Ponieważ od w dnia 3 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie MIiR dotyczące nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dlatego program ArCADia- TERMO musiał się zostać odpowiednio przystosowany. Wymagało to nie tylko wprowadzenia dużych zmian w zakresie obliczeń, ale także w zakresie wprowadzania danych. Kolejnym aspektem było umożliwienie odczytu plików pochodzących ze starszej wersji oraz aktualizacja danych w audycie energetycznym i remontowym dostosowując je do nowego rozporządzenia z oraz warunków technicznych WT 2014.

Kilka zmian wprowadzono również w analizie środowiskowo-ekonomicznej.

W ten sposób powstała wielka ilość możliwości wyboru norm, rozporządzeń, warunków technicznych oraz włączenia dodatkowych modułów (Efekty ekologiczne i ekonomiczne, Dobór grzejników i Klimatyzacja). Spowodowało to konieczność zautomatyzowania konfiguracji programu ARCAdia-TERMO 6. W tym właśnie celu dodano specjalny, wysuwany Panel konfiguracyjny, zapewniający natychmiastową konfigurację i optymalizację klikniętych obliczeń, tak aby jak najmniejszym nakładem sił można było wykonać obliczenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Chociaż Panel ten (rys.1), przeznaczony jest szczególnie dla nowych użytkowników, niemających jeszcze wystarczającego doświadczenia lub dla użytkowników nieposiadających wystarczającej wiedzy teoretycznej w zakresie interpretacji nowej metodologii, to jednak ja sam używam go bardzo często – za każdym razem gdy mam wykonać wymienione na liście obliczenia. Po to, aby się nie tracić czas na wyłącznie zbędnych etapów oraz właściwą konfiguracją programu np. przy konwersji z wersji 5.3 do 6.0, albo w celu ustawienia domyślnych przepisów prawa.

Panel_wysuwany
Rysunek 1. Panel konfiguracyjny. Wybór obliczeń świadectwa
charakterystyki energetycznej (strzałka)

Po wybraniu odpowiedniego tematu przez użytkownika:
1) nastąpi optymalizacja ilości etapów, które należy wykonać. Na przykład zamiast włączonych 28 etapów program pokaże tylko 10 niezbędnych etapów,
2) zostaną ustawione tylko te normy, rozporządzenia i obliczenia, które są prawidłowe dla obecnych przepisów prawnych,
3) na końcu nastąpi pominięcie etapu 1 i przejście od razu do etapu 2.

Oczywiście, użytkownik może zawsze wybrać indywidualne ustawienia w etapie pierwszym.

Oprócz automatycznej konfiguracji użytkownik może zobaczyć jakie moduły są dla niego w pełni dostępne, a jakie tylko w ograniczonym zakresie.

Znaczniki w kolorze zielonym oznaczają, ze użytkownik posiada zakupione licencje do tych obliczeń i może wykonywać obliczenia dla celów komercyjnych; pozostałem kolory – że wybrane obliczenia dostępne są tylko w celach demonstracyjnych lub w niepełnym zakresie.

Na zakończenie należy przypomnieć, że dostęp do wysuwanego Panelu jest zawsze i polega na kliknięciu zielonego prostokątnego przycisku znajdującego się przy lewej krawędzi okna programu, rys. 2.

Zielony_przycisk
Rysunek 2. Położenie zielonego przycisku do wysunięcia Panelu konfiguracyjnego ( czarna strzałka)