Jak obliczać zyski wewnętrzne w programie ArCADia-TERMO?

Umiejętność określania zysków wewnętrznych należy do podstawowych umiejętności każdego certyfikatora, ponieważ mają duży wpływ na wartość wskaźnika EP

Na wstępie należy podkreślić, że podane w tabeli 26 rozporządzenia w dnia 3.06.0214 roku zyski wewnętrzne należy traktować jako wartości obliczeniowe. Oznacza to, że wartości te mogą, ale wcale nie muszą odpowiadać rzeczywistym wartościom zysków w danego budynku. Co więcej, podane wartości zysków wewnętrznych mogą znacznie, nawet kilkakrotnie! różnić się od rzeczywistych wartości zysków dla obliczanego przez nas budynków. Dlatego, wartości zysków wewnętrznych należy traktować jako wartości przeciętne. Wynika z tego, że mogą być one w konkretnym przypadku zawyżone lub zaniżone.

O ile dla budynków mieszkalnych oraz opieki zdrowotnej są to wartości mniej więcej rzeczywiste, to w przypadku budynków biurowych są często zaniżone i to nawet dwukrotnie.

Jedynie dla budynków produkcyjnych należy zyski wewnętrzne obliczać indywidualnie, podając wartości rzeczywiste, w zależności rodzaju urządzeń technologicznych, ilości ludzi, mocy oświetlenia wbudowanego i mocy dodatkowego wyposażenia.

Jest to słuszne podejście, ponieważ dzięki temu można porównywać zapotrzebowanie na energię dla budynków tego samego rodzaju.

Dodatkowo, niskie wartości zysków wewnętrznych(przyjmowane zgodnie z rozporządzeniem z dn.3.6.2014 r.   dla budynków biurowych, pozwalają obliczyć cząstkową wartość delta EPc na chłodzenie na niskim, wymaganym przez warunki techniczne WT 2014. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdyby przyjąć rzeczywiste wartości zysków wewnętrznych dla np. wielkopowierzchniowych budynków biurowych, bardzo często okazuje się, że cząstkowa wartość delta EPc na chłodzenie jest zbyt duża.

Poniżej przedstawiono (wg rozporządzenie z dnia 3.06.0214 r.) 4 sposoby podawania (lub obliczania) zysków wewnętrznych w zależności od rodzaju budynku.

Dla budynków :

  1. mieszkalnych oraz opieki zdrowotnej oraz lokali mieszkalnych i klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych – wartości stałe,
  2. magazynowych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej z wyjątkiem biurowych i opieki zdrowotnej – wartości zmienne,
  3. biurowe – wartości zmienne,
  4. produkcyjnych – wartości przyjmowane indywidualne.

Dodatkowo należy rozważyć budynki lub ich części niewymienione w rozporządzeniu
5. pozostałe (np. piwnice, poddasza niemieszkalne, garaże, budynki zabytkowe, schrony, bunkry, stacje transformatorowe, wydzielone klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych – wartość zero lub przyjmowane indywidualne).

Ad1. Należy zawsze przyjmować wartości stałe, podane w rozporządzeniu. Jednak wydzielone piwnice lub poddasza niemieszkalne (o temperaturach 5 lub 8 stopni) w budynkach mieszkalnych powinno się traktować jako osobne strefy cieplne i przyjmować dla nich zyski wewnętrzne równe zero. W przeciwnym wypadku wskaźnik EP dla budynków z wydzielonymi piwnicami byłby (niesłusznie) zaniżony.

Ad2. Wartość zysków wewnętrznych należy obliczać na podstawie jednego parametru: czasu użytkowania budynku, oznaczonego symbolem beta.

Ad3. Wartość zysków wewnętrznych należy obliczać na podstawie dwóch parametrów: czasu użytkowania budynku (oznaczonego symbolem beta) oraz udziału powierzchni P1 (jako udział powierzchni pomieszczeń biurowych w powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku biurowym.)

Ad4. Wartość zysków wewnętrznych należy obliczać indywidualnie, w zależności od rodzaju technologii zastosowanej w produkcji oraz oświetlenia. Są to np . zyski od silników, od ludzi (pracowników), od instalacji, innych urządzeń  np. komputery i od zasobników.

Metoda Uproszczona czy Szczegółowa w programie ArCADia-TERMO?

W programie ArCADia-TERMO są dwie metody obliczania zysków wewnętrznych: Uproszczona i Szczegółowa.

Metodę Szczegółową można używać tylko dla budynków produkcyjnych, w pozostałych przypadkach powinna zawsze być zastosowana metoda Uproszczona.

Jest to odmienne podejście niż wg poprzedniej metodologii z dn. 6.11.2008 r. gdzie metoda szczegółowa była wykorzystywana znacznie częściej, np. budynków użyteczności publicznej (w tym budynków biurowych).

g12_rys1
Rysunek 1. Metoda Uproszczona – obliczenie zysków wewnętrznych dla budynku biurowego.

g12_rys2

Rysunek 2. Metoda Szczegółowa – obliczenie zysków wewnętrznych dla budynku produkcyjnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *