Metody zużyciowa i obliczeniowa w świadectwie energetycznym

Metody zużyciowa i obliczeniowa w świadectwie energetycznym

 

Z pewnością nie wszyscy pamiętają, że rozporządzenie z dnia 3.06.2014 pozwala wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, nie tylko metodą Obliczeniową, ale również metodą Zużyciową. Obecnie metoda obliczeniowa jest obecnie powszechnie używana przez certyfikatorów, natomiast metoda zużyciowa– sporadycznie.

Osobiście nie przypominam sobie przypadku świadectwa energetycznego wykonywanego metoda zużyciową .

Jednak można się spodziewać, że metoda zużyciowa od 2015 roku będzie używana coraz częściej.

Jak podaje rozporządzenie: „metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami.

Można powiedzieć, że metoda obliczeniowa jest bardziej obiektywna, ponieważ odnosi się do standardowych parametrów konstrukcji i użytkowania budynku, natomiast metoda zużyciowa jest za to bardziej dokładna, ponieważ odpowiada rzeczywistym parametrom konstrukcji i użytkowania budynku, które jednak mogą być typowe tylko dla danego budynku i miejsca jego usytuowania oraz zależeć od innych wskaźników takich jak poziomu zamożności, pochodzenia. osobistej kultury oraz wykształcenia użytkowników. Jedni użytkownicy mogą bardziej ani inni mniej oszczędzać energię.

W obecnej wersji programu ArCADia- TERMO użytkownik może wybrąć z listy tylko nazwę metody zużyciowej, rys.1. jednak w nie dalekiej przyszłości będą dostępne wszystkie obliczenia tej motody.

g12_2_rys.1
Rysunek 1. Metoda zużyciowa  (fragment świadectwa energetycznego) w programie ArCADia-TERMO)

Warto podkreślić, że metoda zużyciowa może być brana pod uwagę dla każdego rodzaju budynku (zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego), jego części stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową lub lokalu mieszkalnego, ale tylko wtedy gdy spełnione są następujące, dodatkowe wymagania:

1) istnieje jeden, wspólny system ogrzewczy oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej, który jest zasilany tylko jednym rodzajem nośnika energii. Oznacza to, że nie mogą być dwa lub trzy albo więcej systemów c.o. i c.w.u.

2) paliwem lub nośnikiem energii może być tylko: gaz ziemny lub ciepło sieciowe (czyli gorąca woda) dla wspólnego sytemu c.o. i c.w.u.

3) nie jest wskazany cel jego zużycia nośnika energii na dokumentach potwierdzających rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego w budynku i lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Oznacza to, że celem może być tylko i wyłącznie ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, a nie na przykład, dodatkowo gotowanie, jakiś   proces technologiczny lub oświetlenie np. gazowe. Oczywiście może być sytuacja, gdy w budynku nie ma instalacji c.w.u., a jest tylko instalacja ogrzewania (i wentylacji) – wtedy również metoda zużyciowa może mieć zastosowanie.

4) budynkiem nie jest wyposażony w instalację chłodzenia (klimatyzacje z funkcją chłodzenia),

5) muszą być dostępne dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i c.w.u. z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

6) dla budynków wielofunkcyjneych nie można wykonywać obliczeń zarówno metodą obliczeniowa jak i zyżyciowa, ponieważ obie metody dają nieporównywalne ze sobą wyniki.

Oznacza, to, że gdy przynajmniej jedna część samodzielno-użytkowa budynku nie spełnia powyższych 5-ciu warunków, to jeśli świadectwo dla całego budynku nie może być wykonane przy użyciu metody zużyciowej. Wtedy musi być zastosowana metoda obliczeniowa dla każdej funkcji budynku!

7) metoda zużyciowa nie może być zastosowana do obliczeń wskażnika EK i EP w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku (do pozwolenia na budowę).

Aspekty obliczeń w metodzie zużyciowej

a) Jeżeli w budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową mają miejsce procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię przez instalacje obsługujące te procesy. Zyski ciepła od tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń.

b) nie wyznacza się wartości energii użytkowej (ponieważ się nie da tego zrobić na podstawie danych z faktur lub innych dokumentów), dlatego, że faktury obejmują koszt energii wytworzenia energii, koszt przesyłu oraz wielkość strat energii. A sprawność jest m iarą strat energii. A definicja energii użytkowej nei obejmuje sprawności, czyli start.

Największą zaletą metody zużyciowej jest jej prostota, pozwalająca bardzo szybko wykonać obliczenia wskaźnika EP i samego świadectwa energetycznego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *