Nowość!!! Edytor graficzny TERMOCADIA

TERMOCADIA – podstawy obsługi

Zintegrowany z ArCADia-TERMOCAD edytor graficzny TERMOCADIA posiada wybrane funkcjonalności systemu ArCADia BIM i nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA, pozwalające tworzyć obiektowe, trójwymiarowe modele budynków. Są to m.in.:

– wstawianie rzutów, przekrojów, wymiarów, kondygnacji, zestawień stolarki i pomieszczeń,

– bieżący podgląd 3D modelu budynku,

– wczytywanie podkładów dwg, pdf, plików rastrowych (np. jpeg),

– wstawianie ścian prostych, łukowych, wirtualnych, przekształcanie linii w ścianę,

– wstawianie stropów o obrysie dowolnym, prostokątnym i automatycznym, otworów w stropach,

– wstawianie dachu o dowolnym kształcie, prostokątnego i automatycznego, okien i wyłazów dachowych, facjatek, otworów w dachu,

– wstawianie okien i drzwi prostokątnych i o dowolnych kształtach (specjalnych),

– wstawianie ścian i podłóg na gruncie, wstawianie terenu, wycięć w terenie,

– wstawianie schodów, kominów, szachtów kominowych, słupów, róży wiatrów.

Zalety wbudowanego edytora TERMOCADIA:

– możliwość wielokrotnej wymiany danych w dwie strony pomiędzy rysunkiem a obliczeniami, w dowolnym momencie pracy nad projektem, bez utraty już wprowadzonych danych do obliczeń,

– możliwość modyfikacji rysunku w dowolnym momencie obliczeń, bez utraty już wpisanych danych,

– możliwość wczytywania (importu) plików dwg, również rysunków wykonanych kreskami np. w AutoCADzie,

– możliwość wczytywania podkładów pdf i plików rastrowych, np. jpeg,

– możliwość zapisu (eksportowania) stworzonego graficznie modelu budynku do pliku dwg,

– możliwość zapisu pliku thb z obliczeniami, który będzie zawierał w sobie również rysunek dwg,

– możliwość wstawiania rzutów, przekrojów, zestawień stolarki i pomieszczeń, wymiarów,

– wstawianie dachu, okien dachowych, facjatek, stropów, podłogi i ścian na gruncie, schodów, kominów, okien specjalnych, terenu, ścian łukowych, ścian wirtualnych, przekształcania linii w ściany,

– podgląd 3D modelu budynku.

Gdzie modyfikować strukturę budynku? Na rysunku czy w oknie obliczeń?

Program umożliwia wprowadzanie i edycję danych zarówno w tabelach, jak i na rysunku. Oznacza to, że dane pobrane z rysunku można edytować w ArCADia-TERMOCAD w etapach Definicje przegród czy Straty ciepła (po odznaczeniu checkboxów), albo wrócić na rysunek, dokonać modyfikacji (np. dodać/usunąć jakieś przegrody) i ponownie zsynchronizować się z obliczeniami. Oznacza to również, że w jednym pliku obliczeniowym część danych (przegrody, pomieszczenia) może być wprowadzona ręcznie w ArCADia-TERMOCAD, a część danych zaimportowana z edytora TERMOCADIA. Przykładowo Użytkownik może proste przegrody wprowadzić ręcznie bezpośrednio w ArCADia-TERMOCAD, a bardziej skomplikowane, np. dachy skośne, narysować w TERMOCADII i zaimportować do obliczeń.

Aby odróżnić, które dane pochodzą z rysunku, a które nie, przegrody i pomieszczenia zaimportowane z edytora graficznego mają w etapie Definicje przegród i w stratach przez przenikanie/grunt oznaczenie „A”.

Jeśli Użytkownik część danych zaimportuje z TERMOCADII, a część wprowadzi poza rysunkiem, po powrocie opcją Projektuj 3D do edytora graficznego, na rysunku pojawi się tabela, w której będą wyświetlone typy przegród dodanych numerycznie w ArCADia-TERMOCAD. Przegród tych nie znajdziemy na rysunku, gdyż edytor nie wie, w którym miejscu miałyby być one wstawione. Na rysunku bowiem konieczne jest wskazanie punktu wstawienia przegrody. Jeśli zaś np. zmienilibyśmy grubość przegrody wczytanej z rysunku, mogłoby się okazać, że ściany uległyby rozłączeniu i w konsekwencji mogłoby zniknąć jakieś pomieszczenie. Tabela zatem ma tylko funkcję informacyjną, w związku z tym zalecane jest modyfikowanie struktury budynku bezpośrednio na rysunku, aby dane w obliczeniach były identyczne z modelem graficznym.

Ponadto jeśli dane zaimportowane z rysunku zostaną zmodyfikowane w obliczeniach, np. zmienione zostaną ich wymiary, po kliknięciu w ArCADia-TERMOCAD przycisku Projektuj 3D na rysunku pojawi się tabela informująca, które dokładnie przegrody zostały zmodyfikowane poza rysunkiem. Aby dane w obliczeniach i na modelu graficznym były spójne i identyczne, rekomenduje się modyfikacje struktury budynku wprowadzać bezpośrednio w TERMOCADIA.

Jeśli w etapie Straty ciepła w zakładce Straty przez przenikanie lub grunt odznaczymy checkbox przy którejś przegrodzie i ręcznie zmodyfikujemy dane, to po ponownej synchronizacji rysunku z obliczeniami dla tej przegrody nie zostaną zaimportowane dane z modelu graficznego – pozostaną dane wpisane ręcznie. Aby cofnąć zmiany wprowadzone ręcznie, należałoby zaznaczyć checkbox i powtórnie zsynchronizować model graficzny z ArCADia-TERMOCAD.

Mimo wielokrotnego przełączania się pomiędzy rysunkiem a obliczeniami opcjami Projektuj 3D i Synchronizuj z ArCADia-TERMOCAD, program zapamiętuje ustawienia i dane (teksty, liczby, wyniki) uzupełnione ręcznie przez Użytkownika w etapach Dane wejściowe, Obliczenia cieplne, Certyfikat, Audyt, Zużycie paliw, Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny. Oznacza to, że nie utracimy już wprowadzonych danych do ocen opłacalności modernizowanych przegród, danych odnośnie systemów w budynku czy danych odnośnie wentylacji, trybów pracy czy zysków wewnętrznych w obliczeniach zapotrzebowania na moc i ciepło. Aby nie stracić danych obliczeniowych dla stref cieplnych czy stref chłodu jedynym warunkiem jest zachowanie już zdefiniowanych i obliczonych stref. Jeśli w trakcie obliczeń przybędą jakieś pomieszczenia, to dołączmy je do już istniejących stref (przeciągając myszą) lub dodajmy ręcznie kolejną strefę dla nowych pomieszczeń.

Parametry takie jak nazwy (funkcje), temperatury czy współczynniki zmniejszenia temperatury pomieszczeń można zaś edytować zarówno w TERMOCADII, jak i w ArCADia-TERMOCAD. Dane te są przekazywane w obie strony: przyciskiem Projektuj 3D z ArCADia-TERMOCAD na rysunek, a przyciskiem Synchronizuj z ArCADia-TERMOCAD z TERMOCADII do okna obliczeń.

Zapisywanie i otwieranie plików DWG

W ArCADia-TERMOCAD w menu Plik są dostępne opcje zapisu i wczytywania plików w formacie DWG. Opcja Eksport pliku DWG pozwala zapisać stworzony lub zmodyfikowany w edytorze TERMOCADIA plik rysunkowy, natomiast opcja Import pliku DWG pozwala otwierać w TERMOCADII posiadane pliki DWG, np. utworzone obiektowo w systemie ArCADia BIM (bez znaczenia czy w wersji 32 czy 64-bitowej) albo w AutoCADzie (płaskie podkłady wykonane kreskami, które można w łatwy sposób przekształcić w model obiektowy 3D). Zapisany opcją eksportu plik DWG można wykorzystywać także poza TERMOCADIĄ, np. w systemie ArCADia BIM, wrysowując w model budynku instalacje.

Obliczenia można również standardowo zapisywać do plików w formacie THB. Jeśli obliczenia bazowały na modelu budynku wykonanym w TERMOCADIA, to plik THB będzie w takim wypadku zawierał w sobie również rysunek, tzn. po otworzeniu pliku THB w ArCADia-TERMOCAD, gdy uruchomimy edytor TERMOCADIA ukaże się graficzny model obliczanego budynku.

Model budynku w TERMOCADIA można wykonywać od zera lub wykorzystując już posiadany plik DWG. Tworząc rysunek od początku, możemy wczytać podkład w formacie PDF lub pliku rastrowego (np. JPEG).

Jeśli wczytamy plik DWG wykonany kreskami, można go szybko przekształcić w model obiektowy 3D np. z wykorzystaniem opcji Przekształć linię w ścianę.

Nie ma możliwości otwierania w TERMOCADII plików IFC. Muszą one najpierw zostać przekonwertowane i zapisane do formatu DWG, np. w systemie ArCADia BIM.

Program ArCADia-TERMOCAD mimo wzbogacenia o wbudowany zintegrowany edytor TERMOCADIA, nadal współpracuje z systemem ArCADia BIM, tzn. dane z systemu ArCADia BIM można przesyłać do ArCADia-TERMOCAD opcją Eksport TERMO. Wtedy jednak w ArCADia-TERMOCAD zablokowane są opcje eksportu i importu plików DWG oraz przyciski Projektuj 3D, aby uniemożliwić otworzenie edytora TERMOCADIA. Znaczenie ma też wtedy zainstalowana wersja systemu ArCADia BIM. Z wersji 32-bitowej przekażemy dane tyko do ArCADia-TERMOCAD 32-bit, a z wersji 64-bitowej możemy się połączyć tylko z 64-bitowym ArCADia-TERMOCAD. Co także istotne, na czas eksportu, gdy ArCADia-TERMOCAD jest połączony z systemem ArCADia, zablokowany jest również rysunek, zatem nie ma możliwości tak jak w TERMOCADII jego edycji. Aby zmodyfikować graficzny model budynku należy zamknąć ArCADia-TERMOCAD, przez co tracimy już wprowadzone dane i po ponownym eksporcie będziemy musieli wprowadzić je ponownie. Pod tymi względami widać ogromną przewagę nowego ArCADia-TERMOCAD 7 z wbudowaną TERMOCADIĄ nad ArCADia-TERMO 6, polegającą na tym, że zintegrowany edytor graficzny TERMOCADIA jest cały czas aktywny podczas wykonywania obliczeń, co pozwala na wielokrotną wymianę danych w dowolnym momencie pracy nad projektem. Warto mieć to zatem na uwadze.

W przypadku ArCADia-TERMOCAD  zainstalowana wersja nie ma znaczenia, tzn. pliki THB i DWG stworzone na wersji 32-bitowej otworzymy również w wersji 64-bitowej ArCADia-TERMOCAD, i odwrotnie.

Podsumowanie:

– Użytkownik decyduje o tym, w jaki sposób definiuje strukturę budynku: numerycznie czy graficznie,

– rysunki w edytorze TERMOCADIA są tworzone analogicznie, za pomocą identycznych funkcji jak w systemie ArCADia, i są w pełni przydatne do dalszej pracy,

– edycja struktury budynku odbywa się z zachowaniem danych obliczeniowych, wymiana danych między rysunkiem a obliczeniami jest obustronna i możliwa w sposób ciągły,

– program dostępny w dwóch wersjach: 32 i 64-bitowej; wersja 64-bitowa zapewnia większą wydajność aplikacji.