Obliczenia jednostkowej wielkości emisji CO2 wg rozporządzenia MIiR z dnia 3 czerwca 2014 roku

Obliczenia jednostkowej wielkości emisji CO2 wg rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014 roku

Nowym elementem obliczeń, znajdującym się na pierwszej stronie raportu świadectwa energetycznego jest wskaźnik emisji CO2 oznaczony symbolem ECO2 . Wskaźnik ten obejmuje wszystkie systemy w budynku i obliczany jest według wzoru:
ECO2 = (ECO2,H + ECO2,W + ECO2,C + ECO2,L + ECO2,pom ) / Af w tonach  CO2 /( m2* rok),
czyli: t CO2 /( m2 * rok),
gdzie Af – to powierzchnia użytkowa obliczana w zależności od wysokości pomieszczeń

Dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych wzór ten można sprowadzić do postaci:
ECO2= (ECO2,H + ECO2,W + ECO2,C + ECO2,pom ) / Af , ponieważ składnik ECO2,L = 0.

A dla budynków bez systemu chłodzenia także składzik ECO2,C = 0.

Wielkość emisji CO2 dotyczy tylko paliw nieodnawialnych, dlatego gdy jakiś system zasilany jest tylko paliwem odnawialnym może być pominięty w obliczeniach. Wynika to z ogólnego wzoru, który można napisać w postaci:
ECO2,s = 36 * 10-7 * Sigma[Qk,S,t * We,S,t]
gdzie: s – rodzaj systemu, t – liczba źródeł energii
Qk,S,t – to ilość energii końcowej
We,S,t – wartość opałowa paliwa

Dla systemu ogrzewczego mamy wzór numer 79 na stronie 44 rozporządzenia MIiR z dnia 3 czerwca 2014 roku postaci:
ECO2,H = 36 * 10-7 * Sigma(Qk,H,i * We,H,i )
Podobnie jest dla innych systemów w budynku lub lokalu.
Wartość ECO2,pom jest sumą energii pomocniczych wszystkich urządzeń pomocniczych z wyjątkiem oświetlenia i wynosi: 36 * 10-7 * Sigma(Eel,pom,S,t * We,S,t).

Przykład 1.
Obliczenie jednostkowej wielkości emisji CO2 dla budynku biurowego z chłodzeniem o powierzchni 800 m2. W budynku zastosowano:
a) dwa systemy grzewcze, którego paliwem w 40% jest gaz ziemny i w 60% biomasa,
b) instalację ciepłej wody, której paliwem w 100% jest gaz ziemny,
c) instalację chłodu i oświetlenia, której paliwem w 100% jest energia elektryczna systemowa.

Wartość energii końcowej i wartości opałowej ( tab. 28, rozp. MIiR, KOBiZE 2014) oraz ECO2,pom:
a) Qk,H dla ogrzewania wynosi 10000 kWh/rok
We,H = 56,1 t CO2/TJ ( gaz ziemny) ;
We,H = 0 t CO2/TJ ( biomasa) ;
ECO2,pom,H = 500 kWh/rok

b) Qk,W dla c.w.u. wynosi 600 kWh/rok;
We,W = 56,1 t CO2/TJ ( gaz ziemny) ;
ECO2,pom,W = 300 kWh/rok

c) Qk,C dla chłodu wynosi 2000 kWh/rok;
We,C = 93,87 t CO2/TJ ( energia elektryczna systemowa) ;
ECO2,pom,C = 250 kWh/rok

d) Qk,L dla chłodu wynosi 4000 kWh/rok;
We,L = 93,87 t CO2/TJ ( energia elektryczna systemowa) ;
Stąd:
ECO2,H = 36 * 10-7 * 0,40 * 10000 * 56,1 = 0,81 t CO2/rok;
ECO2,H = 36 * 10-7 * 0,60 * 10000 * 0 = 0 t CO2/rok;
ECO2,W = 36 * 10-7 * 1,00 * 600 * 56,1 = 0,12 t CO2/rok;
ECO2,C = 36 * 10-7 * 1,00 * 2000 * 93,87 = 0,68 t CO2/rok;
ECO2,L = 36 * 10-7 * 1,00 * 4000 * 93,87 = 1,35 t CO2/rok;
ECO2,pom = 36 * 10-7 * (500 + 300 + 250 ) * 93,87 = 0,35 t CO2/rok;
ECO2 = (0,81 + 0 + 0,12 + 0,68 + 1,35 + 0,35 )/800 = 3,31 / 800 = 0,0041 t CO2/(m2 * rok);

Podsumowanie
1) Niska wartość jednostkowej wielkości emisji CO2 świadczy pośrednio o niskim zużyciu energii i niskim zużyciu paliw nieodnawialnych.
2) Nie można podać zależności między wskaźnikiem EP a ECO2,
3) Warto by było używać zamiast jednostkowej wielkości emisji CO2 określenia wskaźnik emisji CO2.
4) Podawanie wartości emisji w tonach na (m2 * rok) powoduje bardzo niskie i mało czytelne wartości. Być może lepiej byłoby w przyszłości podawać w kg na (m2 * rok).