Świadectwo energetyczne dla budynku administracji publicznej

Świadectwo energetyczne dla budynku administracji publicznej w programie ArCADia-TERMO  Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 2014 r. poz. 120 o charakterystyce energetycznej budynków w rozdziale 2 określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, które w art.3 pkt. 2 odnoszą się do budynków zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, których powierzchnia przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów i w których jednocześnie dokonywana jest obsługa interesantów. Tak więc, oprócz minimalnej wielkości powierzchni wymagany powszechny dostęp do choćby jednego pomieszczenia znajdującego się w budynku, przeznaczonego do obsługi interesantów. Takim pomieszczeniem może być sekretariat, kasa, czytelnia akt sądowych, punkt informacyjny. Jeżeli powierzchnia użytkowa takiego budynku przekracza 500 m2,, wtedy właściciel lub zarządca tego budynku jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym i łatwo dostępnym dla każdego interesanta miejscu w budynku. Warto podkreślić, że kopia takiego świadectwa różni się od oryginalnej wersji świadectwa brakiem na ostatniej stronie (poza stroną z objaśnieniami) świadectwa zaleceń i innych, dodatkowych informacji o budynku

kopia_swiad

Rysunek 1. Przedostatnia strona świadectwa energetycznego

Na rysunku 2 przedstawiono końcowy fragment ostatniej strony świadectwa energetycznego, występujący tylko w wersji oryginalnej świadectwa.

oryg

Rysunek 2. Końcowy fragment ostatniej strony oryginału świadectwa energetycznego

Podsumowanie Wywieszenie kopii już wykonanego świadectwa energetycznego jest obowiązkiem mającym na celu danie przykładu obywatelom stosowania w nowych lub wcześniej istniejących budynkach administracji państwowej nowoczesnych rozwiązań projektowych, mających na celu ograniczenie zużycia konwencjonalnej energii oraz upowszechnianie odnawialnych źródeł energii. Użytkownicy programu ArCADia-TERMO w kolejnych wersjach mogą się spodziewać takiej funkcjonalności.